پایان نامه

تعیین تعداد پایانه های فروش((POS و بازده دارایی های بانک

بین توسعه بانکداری الکترونیک و بازده دارایی ها بانک ارتباط معنی داری هست. فرضیه های فرعی1: بین تعداد پایانه های فروش((POS و بازده دارایی های بانک ارتباط معنی داری هست. بین تعداد کارت های اعتباری Read more…

By 92, ago