عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بهره گیری از بانکداری الکترونیک

مقدمه:

علم زیرا گذشته، محصول جرقه های ناگهانی بلوغ و اندیشه یک یا چند دانشمند معدود نیست، بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته می باشد تا به حل یک مسأله یا دشواری ذهنی و یا عملی نایل آید. چنین خصلتی، علم را با دیگر نمادها و ارزشهای اجتماعی پیوندی مستحکم می زند به همین دلیل امروزه در بیشتر کشورها، سازمان هایی ویژه به کار علم مشغولند. سازمانهایی که سیاستگذاری در حوزه های علم، پژوهش و آموزش را در اختیار دارند. سازمانهایی که تولید و انتقال علم را بر دوش گرفته اند. نهادها و سازمانهایی که فرآورده های آن را مصرف می کنند و بسیاری دیگر که غیر مستقیم، زمینه ها، ابزارها و شرایط رشد علم را فراهم می سازند. بی تردید توسعه کمی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازیها و تصمیم گیری هایی می باشد که بر پایه تحقیقات علمی صورت گرفته می باشد. در این فصل که روش اجرای پژوهش را اظهار می نماید به تشریح مفاهیم کلی پژوهش، روش پژوهش، جامعه آماری و تعداد نمونه، روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات و روایای و پایایی و دیگر مسائل مربوط به این فصل خواهیم پرداخت (خاکی، 1388، ص 86).

3-2 روش پژوهش:

روش پژوهش چهارچوب عملیات یا اقدام جستجوگرایانه را برای تحقق هدف پژوهش فراهم می آورد. این پژوهش از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی بوده و به لحاظ هدف، کاربردی می باشد.

پژوهش کاربردی: هدف از پژوهش کاربردی بدست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری می باشد که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد.دراین نوع از تحقیقات هدف کشف دانش تازه ای می باشد که کاربرد مشخصی را در باره فراورده یا فرآیندی را در واقعیت دنبال می کند (خاکی، 1388، ص 94).

پژوهش توصیفی: هدف از این گونه تحقیقات، پاسخگویی به پرسشهایی مانند چقدر؟ چه کسی؟ و چه اتفاقی دارد میافتد؟ می باشد. پژوهش توصیفی، آن چیز که را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد (خاکی، 1388، ص 104).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش پیمایشی: روشی در پژوهش می باشد که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات می باشد و هدف آن اکتشافی، توصیفی و یا تبیینی می باشد، هر چند اکثراً در آن از پرسشنامه بهره گیری می گردد اما ابزار دیگری از قبیل مصاحبه، نظاره، تحلیل محتوا و … به کار می رود (خاکی، 1388، ص 108).

 

3-3 جامعه آماری:

عموم افراد وقتی که از جامعه سخن می گویند به مجموعه ای از موجودات زنده و معمولاً مردم می اندیشند، در حالی که جامعه ممکن می باشد از اشیا و عناصر بی جان تشکیل شده باشد بدین ترتیب می توان جامعه را چنین تعریف نمود جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات می باشد که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد. تعریف جامعه آماری عبارت می باشد از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند (آذر، 1390، ص 5). حجم جامعه آماری این پژوهش شامل 40000 نفر از مشتریان(دارندگان حساب) بانک پارسیان شهرستان رشت می باشد که حداقل یک بار از خدمات بانکداری الکترونیک بهره گیری نموده اند، که از میان آنها 400 نفراز مشتریان (دارندگان حساب) به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.

3-4 روش نمونه گیری:

نمونه برداری، فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری می باشد به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد (سکاران، 1386، ص 296). به دلیل اینکه حجم جامعه آماری نامحدود می باشد. لذا در انتخاب حجم نمونه از جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره گیری شده می باشد.در بخش نمونه گیری،آغاز یک لیست از مشتریان بانک که از حساب خود بهره گیری می کردند،تهیه و آنها را شماره گذاری نمونه،در پایان تعدادی از افراد را به صورت تصادفی از لیست خود انتخاب نمودیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه اندازه ارتباط بین کیفیت خدمات در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین ارزش دریافت شده در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین اعتماد در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین عادت در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین شهرت در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بهره گیری از بانکداری الکترونیک

با فرمت ورد