عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

تاریخچه ارزیابی عملکرد

آگاه کردن افراد از عملکردشان و کمک به آنها در اصلاح و ارتقاء فرایندی می باشد که از دوران کودکی آغاز می گردد.در آغاز والدین و افراد مهم خانواده با تشویق و تنبیه بازخورد های لازم را به کودکان می دهند و پس از ورود به مدرسه،کودکان در معرض اولین سیستم رسمی ارزشیابی یعنی آزمون ها و امتحان قرار می گیرند.معلمان،مربیان و سرپرستان،افراد را به صورت متمرکز عملکردشان آگاه می سازند.نخستین نظام ارزشیابی ثبت شده،در صنعت،بهره گیری رابرت اون[1] از کتاب های مشخصات و قالب های مشخصات در کارخانه های پنبه در اسکاتلند در حوالی سال 1800 می باشد.با وجود این ارزیابی عملکرد دست کم از لحاظ رسمی پدیده های فراگیر در همه نظامهای ملی نیست.برای مثال در فنلاند ارزیابی عملکرد جزو ویژگیهای حتی سازمانهای نسبتا بزرگ به شمار نمی رود.در بسیاری از شرکتهای معروف ژاپنی نسبت به آمریکا و انگلیس ارزیابی عملکرد بیشتر یک فرایند غیر رسمی می باشد(اورعی یزدانی،1385).

2-2-4)ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد

شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق،ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان،مانند علل اصلی ارزیابی عملکرد می باشد.در گذشته،مدیران کلاسیک ارزیابی عملکرد را فقط به مقصود کنترل کار کارکنان انجام می دادند:در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی این اقدام،اهمیت بیشتری یافته می باشد و هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این می باشد که اطلاعات ضروری درمورد نیروهای شاغل در سازمان جمع آوری گردد و در دسترس مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات به جا و لازم رادر جهت بالا بردن کمیت و کیفیت کار کارکنان اتخاذ نمایند.

پس،هدف نهایی از ارزیابی عملکرد،افزایش کارایی و اثر بخش سازمان می باشد نه توبیخ و نه تنبیه کارکنان ضعیف(سعادت،1386).

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها،نیروی عظیم هم افزایی(synergy)ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی گردد.دولت ها و سازمان ها و موٌسسات کوشش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می کنند.بدون مطالعه به کسب آگاهی از اندازه پیشرفت و دست یابی به اهداف و بدونه شناسایی چالش های پیشروی سازمان و کسب باز خورد و اطلاع از اندازه اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد گردید.تمامی موارد مذکور بدونه اندازه گیری ارزیابی امکان پذیر نیست.

لردکلوین[2] فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه گیری می گوید:«هرگاه توانستیم آن چیز که درمورد آن صحبت می کنیم اندازه گرفته و در غالب اعداد و ارقام اظهار نماییم می توانیم ادعا کنیم درمورد موضوع مورد بحث چیزهایی می دانیم.اگر این طور نباشد آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هیچگاه به مرحله بلوغ نخواهد رسید.»

  1. Robert owen
  2. Lord kelvin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-مطالعه و سنجش تأثیر هد فگذاری درایجاد انگیزه و تعهد کارکنان به برند بانک.

2-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به برند بانک.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر عملکرد برند در سطح کارکنان در بانک ملت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

با فرمت ورد