4-2 تخمین و استباط آماری

در فصل سوم متغیرهای مؤثر معرفی گردید و ارتباط متغیرهای توضیحی با متغیر وابسته به لحاظ تئوری های اقتصادی اظهار گردید. در این قسمت از مطالعه جهت تصریح مدل آغاز ارتباط متغیرهای مستقل از منظر آمار استنباطی مطالعه می گردد.  آن چیز که که مسلم می باشد متغیرها علاوه بر تاثیری که روی متغیر وابسته دارد از تغییرات سایر متغیرهای توضیحی نیز تاثیر می پذیرند.لذا  شکل ضمنی مدل اول عبارت می باشد از:

ROA=f (POS, MCARD, PERFO, PINPAD)

تابع زیر نشاندهنده ارتباط بین بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک  و بازده دارایی های بانک می باشد :

شکل ضمنی مدل دوم:

ROE=f (POS, MCARD, PERFO, PINPAD)

تابع زیر نشاندهنده ارتباط بین بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک  و بازده حقوق صاحبان سهام بانک می باشد :

 

 

حال با در نظر داشتن روابط ذکر گردیده انتظارات تئوریک از متغیرها به تبیین جدول زیر می باشد:

 

 

جدول 4-1- انتظار تئوریک ضرایب

علامت مورد انتظار ضریب نام متغیر
+
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1β

POS +

2β

MCARD +

3β

PERFO +

4β

PINPAD

4-3 متغیرهای پژوهش

اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی ، مشخص کردن متغیر های وابسته و مستقل ، شکل تابعی الگو و مقادیر  و علائم مورد انتظار پارامترها می باشد.اغلب پژوهش گران الگویی را انتخاب کرده ، پارامترهای آن را تخمین زده و فرضیه های مدنظر خود را به بوته آزمایش می گذارند. اما سوال اساسی این می باشد که چه الگویی بایستی انتخاب گردد تا کار کاربردی با آن شروع گردد. تعیین چنین الگویی بسیار اساسی بوده و به تصریح سنجی معروف می باشد.در متون اقتصادسنجی و به هنگام ارزیابی تجربی الگوها ، دو نوع خطا معرفی می گردد:

سایت منبع

خطای تصریح زمانی مطرح می گردد که محقق الگوی درست و مناسبی را انتخاب می کند ، اما به شیوه های متعددی در تخمین آن دچار خطا می گردد. وجود خود همبستگی پیاپی ، ناهمسانی واریانس ها ، نرمال نبودن اجزا جمله اخلال ، خطای تصریح غیر از اخلال ، حذف یک متغیر مهم ، وارد کردن یک متغیر غیر ضروری ، شکل تابعی غلط ، خطای اندازه گیری (در متغیرهای مستقل ) و … بعضی از این نوع خطاها هستند

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد