متغیرهای یک پژوهش بایستی قابلیت سنجش و اندازه گیری را پیدا کند یعنی بایستی به شاخصهای عینی تری تبدیل شوند که بتوان آنها را مشخص و اندازه گیری نمود پس بایستی به شیوه ای تعریف شوند که نظاره پذیر و قابل سنجش باشند و همچنین معیارهای اندازه گیری در جمع آوری اطلاعات به  گونه ای به کار گرفته شوند  که امکان ارزیابی فرضیه ها وجود داشته باشد .چنانچه این شرایط در مورد تعریف مشخصات متغیرهای مورد مطالعه رعایت گردد می توان گفت که متغیر ، تعریف عملیاتی شده می باشد(صفرزاده 1385) لذا تعاریف عملیاتی در خصوص هر یک از متغیرها به صورت زیر ارائه می گردد:

بهره: بهره نگه داری دارایی به شکل پول می دانند زیرا شخص با داشتن پول از درآمد صرفظر می کند که می توانست آن را برای تحصیل داراییهای دیگر به کار برد تا زمانی که بازدهی معادل بهره داشته باشد.( تواناییان فرد 1359)

ربا:عبارت می باشد از بازده، پاداش یا مبلغ جبرانی که بابت زمان بندی بدهی در قرارداد وام مطالبه می گردد.(ارسلان طریقی، 2004)

بانکداری متعارف: بانک هایی که فعالیت آنها مبتنی بر بهره می باشد.(رجایی، 1385)

بانکداری اسلامی: همان اهداف بانکداری متداول را دنبال می کند با این تفاوت که ادعا می گردد که عملیات بانکی این بانکها بر اساس فقه معاملات اسلامی انجام می شود(نجم آبادی 1379 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ساختار: چارچوب در جهت اجرای یک برنامه هدف بندی  و مدون و آماده سازی بسترهای لازم برای دستیابی به هدف( میرشاهی 2007)

مهندسی مالی: مجموعه طراحی ابزارهای جدید مالی، توسعه و اجرای صحیح فرایندهای مالی و فرموله کردن راه حلهای مناسب در فرایند مالی مهندسی مالی نامیده می گردد.(بهزاد نفیسی، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، 1382)

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه