الف-قلمرو موضوعی پژوهش:

موضوع پژوهش در حیطه مدیریت اجرایی می باشد که به موضوع ” اندازه استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریا گستر کیش ” می پردازد.

ب- قلمرو مکانی پژوهش:

این پژوهش در شرکت حمل و نقل وخدمات کانتینری دریا گستر کیش انجام گرفته می باشد.

ج-قلمرو زمانی پژوهش:

این پژوهش در بازه زمانی تیرماه تا دی ماه 92انجام یافته می باشد.

 

 

1-8- نوع  و روش پژوهش

روش پژوهش مورد بهره گیری در این پژوهش، از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.اطلاعات مرتبط با مفاهیم و تئوریهای پژوهش، از مطالعه­های کتابخانه­ای و مطالعات متون فارسی و انگلیسی موجود در این زمینه و گزارشات داخلی شرکت دریا گسترکیش تامین خواهد گردید. و برای گردآوری اطلاعات در روش میدانی از پرسشنامه ومصاحبه بهره گیری خواهد گردید که پس از توزیع بین مدیران و کارشناسان شرکت دریا گسترکیش فراهم خواهد گردید.

طبق مطالب قبلی متغیر وابسته این پژوهش اندازه استعداد شرکت دریاگسترکیش برای پیاده سازی مدیریت دانش و متغیرهای مستقل پژوهش نیز در پنج دسته کلی 1- تکنولوژی 2- طرفداری مدیران ارشد      3- منابع انسانی 4-فرهنگ سازمانی 5- ساختار سازمانی  قرار دارند و در قالب پرسشنامه تهیه شده به مطالعه جزئی هرکدام از آنها پرداخته خواهد گردید.  روش نمونه گیری نیز روش نمونه گیری تصادفی می باشد و برای آزمون فرضیه­ها از آزمون دوجمله ای و تی تست تک نمونه ای بهره گیری خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ابزارهای گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه و مصاحبه می باشد که برای مطالعه اندازه استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریا گستر کیش مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت.

پس از تنظیم یک پرسشنامه معتبر و تعیین روایی آن، اطلاعات پرسشنامه­ای مورد نیاز  از جامعه آماری مورد مطالعه گردآوری شده و با بهره گیری از روشهای آماری مناسب همچون جداول فراوانی، نمودارها  و آزمونهای آماری مناسب ارتباط هرکدام از متغیرهای مستقل مورد مطالعه با متغیر وابسته تعیین خواهد گردید. برای پردازش اطلاعات کامپیوتری بدست آمده در این پژوهش از نرم­افزارهای آماری SPSS و EXCEL بهره گیری خواهد گردید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه