مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

عوامل مؤثر بر تعیین سیاست توزیع سود سهام

در زمینه مطالعه عوامل تعیین­کننده سیاست تقسیم سود، دو پژوهش اساسی صورت پذیرفته می باشد. پژوهش نخست تحت عنوان «شرکت­ها چگونه نسبت­های پرداخت سود سهام نقدی خود را تعیین می نمایند» در سال 1992 توسط روزف و مطالعه دوم با عنوان «عوامل تعیین­کننده اهرم مالی و سیاست­های تقسیم سود شرکت­ها» توسط بارکلی و همکارانش در سال 1995 انجام پذیرفته می باشد.

بر اساس مطالعات روزف، عوامل تعیین­کننده سیاست تقسیم سود شرکت­ها را می­توان در قالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

این موارد بیانگر آن می باشد که یک شرکت مجموع هزینه­های معاملاتی خود، ناشی از تأمین مالی از بازار سرمایه و محدودیت­های تامین مالی، و هزینه­های نمایندگی را حداقل می­سازد. وی نسبت پرداخت سود سهام نقدی را به عنوان جایگزینی برای سیاست تقسیم سود در پژوهش خود در نظر گرفت. در ارتباط با هزینه­های معاملاتی ناشی از تأمین منابع مالی از بازار سرمایه نیز، روزف از دو متغیر نرخ رشد درآمد و نرخ رشد پیش­بینی شده درآمد بهره گیری نمود؛ زیرا به اعتقاد وی شرکت­های در حال رشد یا دارای برنامه رشد، تمایلی به توزیع سود ندارند.

از آن جائی که هر چه اهرم مالی و عملیاتی یک شرکت بیشتر باشد ضریب بتای آن نیز بیشتر می باشد، لذا بتای شرکت به عنوان یکی دیگر از متغیرهای پژوهش که ارتباط معکوسی با توزیع سود دارد، در نظر گرفته گردید. در ارتباط با هزینه­های نمایندگی هم، درصد سهام سهامداران داخلی و تعداد سهامداران به عنوان دو متغیر جایگزین به کار گرفته شدند. انتظار می­رود هرچه مالکیت غیرمتمرکز و پراکنده­تر باشد، سود بیشتری نیز توزیع گردد.( Rozeff 1982)

در پژوهش دیگر، بارکلی و همکارانش پس از مطالعات و مطالعه­های متعدد، سه عامل را به عنوان عوامل تعیین­کننده احتمالی در سیاست تقسیم سود شرکت­ها مورد بحث قرار می دهند؛ (1) اندازه فرصت­های سرمایه­گذاری، (2) اثرات پیام­رسانی تغییرات سود سهام نقدی و (3) اندازه شرکت. در مدل آنان، بازدهی سود سهام نقدی به عنوان متغیر جایگزین سیاست تقسیم سود در نظر گرفته شده می باشد.

در این پژوهش نسبت «ارزش بازار به ارزش دفتری» شرکت به عنوان متغیر جایگزین فرصت­های سرمایه­گذاری به کارگرفته شده می باشد؛ زیرا که انتظار می­رود تا شرکت­های برخوردار از این فرصت­ها، تمایلی به توزیع سود نداشته باشند. این محققین برای دستیابی به معیاری جهت انعکاس اثر پیام­رسانی، چنین فرض نمودند که سودهای شرکت تابع گام تصادفی می باشد؛ بدین معنا که بهترین برآورد سود آتی شرکت سود فعلی آن می باشد.

آنان تغییرات سود را به عنوان متغیر جایگزین جهت انعکاس اثر پیام­رسانی، در مدل لحاظ نمودند تا اثر پیام آن را بر بازده نقدی سهام بسنجند. در ارتباط با اثر اندازه شرکت بر سیاست تقسیم سود نیز استدلال­های متفاوتی ارائه گردیده می باشد که اثر اندازه شرکت بر توزیع سود را معکوس یا مستقیم برآورد نموده­اند. بدین ترتیب هرچند علت های محکمی برای تأثیرگذاری اندازه شرکت هست، لیکن برآورد اینکه متغیر اندازه چگونه سیاست تقسیم سود را متأثر می­سازد، مشخص نیست. در همین راستا، متغیر فروش به عنوان متغیر جایگزین برای اندازه شرکت، درنظر گرفته گردید.( Barclay and et al 1995)

علاوه بر دو پژوهش اصلی مطرح شده در بالا، مطالعه دیگری در اندونزی با هدف مطالعه دیدگاه مدیران در مورد عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود انجام شده می باشد. ابزار جمع­آوری داده ها مطالعه پرسشنامه­ای از طریق پست الکترونیک بود. ابزار مطالعه شامل 3 بخش اصلی بود: 1. 22 عامل برای تعیین سیاست تقسیم سود شرکت 2. پرسش هایی در مورد اطلاعات زمینه­ای در مورد پاسخ­دهندگان و شرکت­هایشان. 3. 27 بیانیه­ در مورد سیاست تقسیم سود به گونه کلی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شواهد نشان داد که مدیران مهم­ترین عوامل را به ترتیب، ثبات منافع و درآمدها و نیز سطح درامدهای جاری و آینده می­دانند. از دیگر عوامل مهم مؤثر بر سیاست تقسیمی سود از دیدگاه مدیران اندونزیایی می­توان به اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام و نیاز سهامداران به سود سهام تصریح نمود. شواهد نشان داد که مدیران شرکت­های اندونزیایی اعتقاد دارند که سود تقسیمی بر ارزش شرکت تأثیر­گذار می باشد.(Baker and Powel 2012)

علاوه بر عوامل مطروحه در تحقیقات قبلی، متغیرهای دیگری را نیز می­توان با در نظر داشتن ویژگی­های شرکت­های فعال در بورس تهران و استنتاج­های منطقی، در تعیین سیاست تقسیم سود شرکت­ها مؤثر دانست. برای مثال، انتظار می­رود تا شرکت­هایی که از تسهیلات مالی قابل توجهی برخوردار می­باشند، به واسطه نیاز به منابع مالی، تمایل چندانی به توزیع سود نداشته  باشند. همچنین از دیگر عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود می­توان به وضعیت نقدینگی شرکت­ها توجه داشت. پیش­بینی می­گردد شرکت­هایی که از نقدینگی کافی برخوردار می­باشند، تمایل بیشتری به توزیع سود از خود نشان دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
  • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد