مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

مقررات قانونی در خصوص تقسیم سود

مقررات قانونی در خصوص تقسیم سود (در شرکت­های سهامی) در ایران به گونه اختصار عبارتند از:

هیئت مدیره شرکت موظف می باشد حساب­های شرکت را حداکثر ظرف 4 ماه پس از پایان دورۀ مالی تهیه کند و به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه دهد.

حساب­های مزبور بایستی مورد رسیدگی و تأیید بازرس قانونی قرار کیرد.

احراز سود بایستی پس از تصویب حسابها، مورد تأیید مجامع عمومی شرکت باشد.

چنانچه شرکت سود ویژه داشته باشد ملزم می باشد 10% آن را بین صاحبان سهام تقسیم کند.

پرداخت سود سهام به سهامداران بایستی حداکثر ظرف مدت هشت ماه از تاریخ تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد.

فرایند پرداخت سود سهام دارای چهار تاریخ مشخص می باشد که عبارت اند از تاریخ اعلام، تاریخ ثبت، تاریخ موثر در بورس، تاریخ پرداخت گردد.

تاریخ اعلام:

تاریخ اعلام سود روزی می باشد که هیات مدیره و یا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام (در ایران) در مورد سود پرداختی تصمیم می گیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می کنند. مثلا مجمع عمومی در تاریخ اول تیر در مورد سود تقسیمی تصمیم می گیرد و تاریخ اعلام اول تیر می باشد.

تاریخ ثبت در دفاتر:

سود سهامی که هیات مدیره یا مجمع عمومی یک شرکت اعلام می کند به کسی پرداخت می گردد که در تاریخ معینی نام وی به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسیده باشد.

تاریخ موثر:

طبق مقررات کسی که سهام شرکتی را خریداری می کند چهار روز کاری طول می کشد تا این سهام در دفتر سهام شرکت ثبت گردد. درنتیجه زمانی که سود سهام اعلام می گردد سود به کسی تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاریخ ثبت اقدام به خرید سهام کرده باشد. اگر کسی بعد از تاریخ موثر سهام خریداری کند سود سهام به فروشنده سهام می رسد.

تاریخ پرداخت:

پس از اعلام سود تقسیمی  و اعلام نام کسانی که مطابق دفاتر شرکت مستحق دریافت سود هستند شرکت اقدام به کشیدن چک در وجه سهامداران می کند.

نمودار زیر به گونه اختصار فرآیند پرداخت سود سهام را در یک تاریخ فرضی نشان می­دهد.

شکل(2-1) فرآیند پرداخت سود سهام

همانطور که نمودار بالا نشان می­دهد، اگر سهامی در تاریخ مؤثر خریداری گردد، که حداقل 3 روز قبل از تاریخ ثبت در دفاتر می باشد، خریدار سود سهام را دریافت نمی­کند زیرا نام خریدار در دفاتر شرکت تا تاریخ 30/1 ثبت نشده می باشد. اگر خریدار خواهان خرید سهام و دریافت سود آن باشد بایستی سهام را قبل از تاریخ مؤثر خریداری کند و اگر سهامداری خواهان فروش سهام خود باشد و همچنین بخواهد سود سهام را دریافت کند، بایستی بعد از تاریخ مؤثر اقدام به فروش سهام خود کند.(معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران 1389)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
  • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد