روش شناسی پژوهش، ابزار لازم را در اختیار پژوهشگر قرار می دهد تا با بهره گیری از آن به اهداف مورد نظر در فرضیه پژوهش دست یابد. در این فصل به مباحثی از قبیل جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، متغیرهای پژوهش، روش تجزیه و تحلیل و مباحثی از این قبیل پرداخته می گردد.

 3-2 نوع پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-2-1 بر مبنای هدف

بر اساس هدف تحقیقات علمی را می توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم نمود:

تحقیقات بنیادی: این تحقیقات که گاه تحقیقات مبنایی یا پایه ای خوانده می گردد، در جستجوی کشف حقایق و واقعیت ها و شناخت پدیده ها و اشیاء بوده، که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهند و قوانین علمی را کشف نموده، به تبیین ویژگی ها و صفات یک واقعیت می پردازد.

     تحقیقات کاربردی: این تحقیقات با بهره گیری از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی بشر مورد بهره گیری قرار می گیرد (حافظ نیا،  1382، 51). این پژوهش نیز بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد.

      تحقیقات عملی: این تحقیقات را بایستی تحقیقات حل مسئله یا حل مشکل نامید و آنها را نوعی پژوهش کاربردی محسوب نمود؛ زیرا نتایج آن مستقیما برای حل مسئله خاص به کار گرفته می گردد تحقیقات عملی نوعا خصلت محلی و موضعی دارد و معمولا خاصیت تعمیم پذیری زیاد ندارند. این تحقیقات نیز بر داده های تحقیقاتی بنیادی تکیه دارند؛ زیرا از معلومات و قوانین آنها بهره گیری می گردد(همان، 52).

3-2-2  بر اساس ماهیت و روش

بر اساس ماهیت و روش، تحقیقات علمی را می توان به پنج گروه تقسیم نمود که عبارتند از : تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی(حافظ نیا،  1382، 53).

این پژوهش از نظر ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار می گیرد. در تحقیقات توصیفی- تحلیلی، محقق علاوه بر تصویرسازی آن چیز که هست به تشریح و تبیین علت های چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می پردازد. محقق برای تبیین و توجیه علت های، نیاز به تکیه گاه استدلالی محکمی دارد که از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری پژوهش فراهم می گردد که معمولا در فصل دوم پژوهش تدوین می گردند(حافظ نیا،  1382، 60).

روش‌شناسی مورد بهره گیری در این پژوهش از نوع پس‌رویدادی بوده و از اطلاعات گذشته بهره گیری شده می باشد.در مواردی که مطالعه ارتباط بین یک متغیر وابسته با چند متغیر مستقل مد نظر باشد،هدف محقق این می باشد که با بهره گیری از داده‌های تاریخی،پارامتر(پارامترهایی)برای متغیر(متغیرهای)،مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش‌ بینی نماید. به اظهار دیگراین پژوهش، تحقیقی توصیفی می باشد که در آن درصدد توصیف روابط بین متغیرها (وابسته و مستقل) با بهره گیری از آزمون های آماری هستیم .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه