مطابق تعریف، در این پژوهش برای سنجش اندازه تعهد محاسبه ای از ارزیابی هزینه ها و مزایای بهره گیری از کارت هوشمند سوخت از دیدگاه مشتری با گویه هایی نظیر محاسبه و کسر دقیق بهای سوخت مصرفی، افزایش امنیت به دلیل کاهش جابه جایی اسکناس، افزایش بهداشت فردی، خرابی و گم کردن کارت سوخت، و فقدان روش جایگزین تهیه بنزین و بالا بودن هزینه سایر روشها در دراز مدت، بهره گیری خواهد گردید.

1-8-3-3 تعهد هنجاری

به این معناست که مشتریان فقط بخاطر اینکه احساس می کنند بایستی در شرکت بمانند ارتباط شان را با شرکت حفظ می کنند(پیوستگی به واسطه نوعی الزام) (کاتر، 2008،2).

پذیرش اجتماعی

اندازه تصدیق یک پدیده یا رویداد در جامعه می باشد. برانسون پذیرش اجتماعی را چنین تعریف می کند: روش های به هم پیوسته که به وسیله قضاوت ها، الگوهای قابل شناسایی و سیاسی قشرهای مختلف شهروندان بسط داده می گردد(عسگری، 1385،4).

تعریف عملیاتی تعهد هنجاری

مطابق تعریف، در این پژوهش اندازه پذیرش اجتماعی، اندازه رضایت افراد از طرح بهره گیری از کارت هوشمند سوخت و اندازه تصدیق آن می باشد که این تصدیق و رضایت می تواند ذهنی و رفتاری باشد که آن را با بهره گیری از یک طیف لیکرت و با گویه هایی نظیر اعتقاد به لزوم مدیریت مصرف بنزین توسط دولت، اندازه رضایت از نحوه اجرای طرح، عدم دستکاری کارت سوخت در صورت توانایی و بهره گیری از کارت سوخت خود در زمان سوخت گیری آزاد، مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

 

1-9 محدودیتهای پژوهش

دلایلی از قبیل کمبود امکانات دسترسی مطلوب و کامل به اطلاعات و آمار و منابع مورد نیاز در زمینه های مانند رضایت مشتری، اصلاح و بهبود روشهای ارائه خدمات در سازمانهای دولتی، تعداد کارت هوشمند سوخت، تعداد و نوع وسائط نقلیه و نیز فقدان وجود آشنایی در زمینه تحقیقات دانشگاهی در سطح سازمانها و دستگاه های اجرائی کشور، استاندارد نبودن کارکردها و فرایند های اداری در سازمان مورد پژوهش باعث بروز مشکلاتی در مدت زمان انجام این پژوهش بوده می باشد. همچنین کمبود تحقیقات میدانی انجام شده در مورد رضایت مشتریان در سازمانی دولتی و کم اهمیت دانستن در نظر داشتن امر پژوهش در ارتباط با رضایت مشتری در سازمانهای دولتی و انحصاری مانند محدودیت های پژوهش بوده می باشد.

عدم همکاری بعضی از متخصصین سازمانهای مورد پژوهش در زمینه توزیع وتکمیل پرسشنامه در خصوص موضوع پژوهش را با مشکل مواجه می سازد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد