مدیران بایستی کسب دانش و توسعه آن را با مشارکت کارکنان همراه نمایند. کارکنان بایستی بدانند که بخش اعظم رشد و تعالی آنها در سازمان وابسته به این می باشد که تا چه اندازه در بهره وری از دانش سازمانی سهیم هستند و کسب دانش و اهتمام به آن را همیشه مورد توجه قرار دهند.

10– پاداش دهی مناسب

کارکنان بایستی باور داشته باشند که سازمان برای انتقال دانش سازمانی ارزش قائل می باشد و آنها برای کمک کردن به دیگران و انتقال دانش پاداش دریافت خواهند داشت. اگر کارمند احساس کند که ارائه اطلاعات و دانش برای آنها پاداشی به همراه ندارد، انگیزشی برای کارکنان فراهم نمی گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(کثیری نژاد، 1384)

 

2-11-مدل های مدیریت  دانش

هر برنامه مدیریت دانش به مقصود دستیابی به موفقیت بایستی دارای مبنای نظری قوی باشد. فعالیتهای اصلی در چرخه مدیریت دانش نیازمند چارچوبی مفهومی برای اقدام اند  اگر این طور نباشد نه تنها با یکدیگر متناسب نخواهند بود بلکه مزایای مورد انتظار مدیریت دانش نیز حاصل نخواهد گردید. مهم ترین مدلهای مدیریت دانش را ویگ(1993)، وان کروگ و روس(1995)، نوناکا و تاکچی(1995)، بویسوت(1998)، و چوو(1998)ارائه کرده اند. همه این مدلها دیدگاههای مختلفی را درمورد عناصر مفهومی کلیدی مدیریت دانش- که زیر ساختار آن را می سازند- اظهار می کنند. در زیر به مطالعه تعدادی از این مدلها می پردازیم.

2-11-1-مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ

ویگ(1993) مدل مدیریت دانش خود را به اصل زیر نزدیک نمود: دانش زمانی مفید و ارزشمند خواهد گردید که سازماندهی گردد. این سازماندهی بایستی با در نظر داشتن نوع به کارگیری آن متفاوت بوده، با بهره گیری از مسیرهای چندگانه ورودی، قابل دسترس و بازیابی باشد. ابعاد قابل مطالعه در مدل مدیریت دانش ویگ عبارت اند از:1)کامل بودن[1]،2)پیوند داشتن[2]،3)تناسب[3] و 4)چشم انداز [4]و هدف[5].

کامل بودن به این سوال پاسخ می دهد که دانش مرتبط چقدر از یک منبع معین قابل دسترس می باشد. منابع می تواند شامل اذهان انسانها یا پایگاههای دانش(دانش پنهان یا عیان) باشد. آغاز بایستی مطلع شویم که آیا دانش مورد نیاز بیرون از این منابع می باشد یا خیر. تمام دانش مورد نیاز ممکن می باشد در این منابع موجود باشد، اما اگر کسی در مورد موجودیت یا قابلیت دسترسی به آن چیزی نداند نمی تواند از آن بهره گیری کند.

پیوند داشتن، به روابط قابل درک و مشخص بین موضوعات دانشی مختلف تصریح دارد. موضوعات دانشی بسیار کمی وجود دارند که کاملا از سایر موضوعات جدا باشند. هر قدر این پیوند در یک پایگاه دانش بیشتر می گردد، انسجام و ارزش محتوا بیشتر می گردد.

زمانی یک پایگاه دانش ویژگی تناسب دارد که همه داده ها، مفاهیم، دیدگاهها، ارزشها، قضاوتها و پیوندها بین موضوعات دانش با هم سازگار باشند. نباید هیچ گونه ناسازگاری، تضاد درونی و سوء تفاهمی وجود داشته باشد. اگر چه محتوای اکثر پایگاههای دانش مطابق این

25Completeness

26Connectedness

27Congruency

28Perspective

29 Purpose

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد