در فصل قبلی کلیات، اهداف، فرضیات و روش کلی پژوهش حاضر ارائه شده می باشد. در این فصل از پژوهش تحت عنوان مبانی نظری پژوهش در آغاز در مورد تعاریف، مبانی و مفاهیم، اصول، اهمیت، مدلهای پیاده سازی و …مدیریت دانش بحث کرده و سپس سابقه و ادبیات موضوع در مهمترین و جدیدترین تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور مطالعه می گردد و در انتها از تاریخچه، فعالیت و خدمات شرکت دریا گستر کیش تعاریف و مبانی ارائه می گردد.

2-2-تعریف مدیریت دانش

مدیریت دانش واژه ای علمی می باشد که ارائه یک تعریف استاندارد از آن مشکل می باشد. اما تعاریفی که نظریه پردازان از مدیریت دانش ارائه می نمایند ما رادر شناخت هر چه بیشتر آن یاری می رساند.

کارلس آمسترانگ[1]: مدیریت دانش فعالیتی سازمانی می باشد که هدف از آن به وجود آوردن محیطی اجتماعی و فنی می باشد که بتوان در آن محیط دانش تولید کرده و آن را با دیگران تقسیم نمود.

لاریی پروساک[2]:  مدیریت دانش تلاشی  برای عیان کردن دارایی پنهان در ذهن اعضا و تبدیل این دارایی پنهان به یک دارایی سازمانی تا همه کارکنان سازمان به این دارایی دسترسی داشته باشند.

هربرت سنت آنگو[3]: مدیریت دانش یعنی ایجاد نوعی ارزش از دارایی های پنهان سازمان، ما زمانی به این هدف دست می یابیم که برای افراد ارزش قایل شویم و تواناییهای آنها را برای تولید و جمع آوری و مبادله دانش افزایش دهیم.

توماس دوپورت[4]: مدیریت دانش عملیات کشف، سازماندهی، اختصار کردن و ارائه اطلاعات می باشد به شکلی که معلومات کارکنان را بهبود بخشد.

بطور کلی می توان مدیریت دانش را فرآیند ایجاد، تایید، ارائه، توزیع و کاربرد دانش تعریف نمود.(نعمتی، 1383)

مالهوترا[5] تعریف خود از مدیریت دانش را اینگونه ارائه می دهد: مدیریت دانش، فرایندی می باشد که بواسطه آن سازمانها در زمینه یادگیری(درونی کردن دانش)، کدگذاری دانش(بیرونی کردن دانش) و توزیع و انتقال دانش، مهارتهایی را کسب می کنند.

9 Charles Armstrong

10Larry Prusak

11Herbert Saintongo

[4] Thomas H.Daveport

[5] Malhotra

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد