مدیریت تلویحا بر طبقه بندی، فراهم کردن ساختار و ایجاد ادراک بهم پیوستگی در یک سازمان دلالت دارد. سایر ویژگیهای مدیریت عبارتند از : هماهنگی، کنترل، مشارکت و بهره گیری صحیح از نیروی انسانی، فرایندها و تدابیر به مقصود دست یابی به یک هدف واحد.
در مدیریت دانش، هدف اصلی، مدیریت دانش عیان و نهان در سازمان می باشد. برای مدیریت دانش عیان، سازمانها بایستی:
–  دانش را بدست آورده و یا تولید و ایجاد کنند.
–  دانش را برای سهولت دسترسی رمزگذاری و سازماندهی نمایند.
–  دسترسی به دانش را برای دیگران با ارتباطات یا نشر میسر نمایند.
–  دسترسی  و بازیابی دانش را تسهیل نمایند.
–  دانش را  برای حل معضلات، تصمیم گیری، بهبود اجرا، راهبری، تحلیل موقعیتها و فرایندها برای پشتیبانی فعالیتهای کاری بکار گیرند.

دانش نهان به دو طریق قابل مدیریت می باشد: از طریق ارتباطات نوشتاری، مصاحبه ها و پیشینه های شفاهی می تواند به دانش صریح تبدیل گردد. راه دیگر انتقال دانش نهان از طریق ایجاد گروههای دانش یا گروههای هم اقدام در سازمانهاست که با تعاملات رو در رو، گفتگوها و ارتباطات گفتاری، آموزش مداوم، حل مسأله تعاملی،  شبکه ارتباطی، راهبری، مربی گری، آموزش و موقعیتهای توسعه حرفه ای دانش نهان خود را منتقل میکنند. در بخش سنتی مرجع، دانش نهان عموماً از طریق گروههای دانش یا گروههای هم اقدام منتقل میشود.

2-3-2-3-تأثیر تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش:

تکنولوژی اطلاعات میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند اقدام کرده و ابزارهایی مؤثر و کارآمد برای همه وجوه مدیریت دانش شامل تسخیر، اشتراک و کاربرد دانش تأمین کند. توانایی تکنولوژی اطلاعات در کاوش، نمایه ، تلفیق، بایگانی و انتقال اطلاعات میتواند تحولی در  گردآوری، سازماندهی، رده بندی و اشاعه اطلاعات ایجاد کند. تکنولوژیهایی مانند سیستمهای مدیریت بانکهای اطلاعات مرتبط، سیستمهای مدیریت مدارک، اینترنت، اینترانت، موتورهای کاوش، ابزارهای جریان کار، سیستمهای پشتیبان اجرا، سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری، داده کاوی،  ذخیره داده ها، پست الکترونیک، کنفرانس تصویری، تابلوی اعلانات، گروههای خبری و تابلوهای بحث میتوانند نقشی اساسی در تسهیل مدیریت دانش داشته باشد. اما، تکنولوژی اطلاعات بخودی خود  قلب مدیریت دانش نیست و هیچ پروژه ای تنها بخاطر کاربرد آخرین تکنولوژیهای اطلاعاتی تبدیل به پروژه مدیریت دانش نمیشود. تکنولوژی اطلاعات فقط تأثیر پشتیبان را در مدیریت دانش اعمال می ‌کند.  تکنولوژی اطلاعات به تنهایی تأمین کننده دانش نیست. تکنولوژی اطلاعات میتواند به افراد در یافتن اطلاعات کمک کند اما این خود افراد هستند که بایستی تعیین کنند آیا اطلاعات متناسب و مرتبط با نیاز خاص آنها هست یا خیر. برای تبدیل اطلاعات به دانش، افراد بایستی اطلاعات را تحلیل، تفسیر و درک کرده و آن را در متنی جای دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد