• تعیین اندازه استعداد تکنولوژیک شرکت حمل و نقل وخدمات کانتینری دریا گستر کیش در پیاده سازی مدیریت دانش
  • تعیین اندازه استعداد مدیران ارشد شرکت حمل و نقل وخدمات کانتینری دریا گستر کیش در پیاده سازی مدیریت دانش
  • تعیین اندازه استعداد منابع انسانی شرکت حمل و نقل وخدمات کانتینری دریا گستر کیش در پیاده سازی مدیریت دانش
  • تعیین اندازه استعداد فرهنگ سازمانی شرکت حمل و نقل وخدمات کانتینری دریا گستر کیش در پیاده سازی مدیریت دانش
  • تعیین استعداد ساختار سازمانی شرکت حمل و نقل وخدمات کانتینری دریا گستر کیش در پیاده سازی مدیریت دانش

 

مدیران شرکت پس از اخذ گزارش نتایج این پژوهش به خوبی می­توانند از اندازه استعداد هر یک از عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل وخدمات کانتینری دریا گستر کیش آگاهی پیدا کرده و به دنبال رفع نقص و کاستی ها در هر یک از مواردی بپردازند که از آمادگی لازم برخوردار نمی باشد. و در نهایت با اطمینان به وجود آمادگی لازم در محیط درونی سازمان با ریسک پایین تری به پیاده سازی سیستم مدیریت دانش بپردازند.

 

 

 

1-6- متغیرهای پژوهش

دراین پژوهش اندازه استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریا گستر کیش مورد مطالعه قرار می گیرد. متغیرهای این پژوهش شامل دو دسته متغیرهای مستقل و وابسته به تبیین زیر می باشد:

الف-متغیرهای مستقل :

1- تکنولوژی      2- طرفداری مدیران ارشد     3- منابع انسانی       4- فرهنگ سازمانی       5- ساختار سازمانی

ب- متغیر وابسته:

استعداد شرکت دریا گستر کیش برای پیاده سازی مدیریت دانش

1-7- قلمرو پژوهش

الف-قلمرو موضوعی پژوهش:

موضوع پژوهش در حیطه مدیریت اجرایی می باشد که به موضوع ” اندازه استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریا گستر کیش ” می پردازد.

ب- قلمرو مکانی پژوهش:

این پژوهش در شرکت حمل و نقل وخدمات کانتینری دریا گستر کیش انجام گرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج-قلمرو زمانی پژوهش:

این پژوهش در بازه زمانی تیرماه تا دی ماه 92انجام یافته می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد