دانش در سازمانهای امروزی را می توان به گونه ای چندپاره توصیف نمود. در این سازمانها حجم گسترده ای از دانش توزیع شده می باشد چنانچه این سازمانها بتوانند داده ها را مدیریت کنند می توانند با تکنولوژی اطلاعات به گونه موثر کار کنند. برای تسهیم اطلاعات در هر لحظه و هر کجا چندین نوع تکنولوزی در دسترس می باشد. تکنولوژی سخت افزار و نرم افزار قابل حمل و نقل شبکه، ایمیل، تله کنفرانس و اینترانت بعضی از تکنولوژیهایی می باشد که در خلق و توزیع دانش مورد بهره گیری قرار می گیرد. انبار دانش و ذخیره داده های بعضی از تکنولوژی ها در امر ذخیره دانش می باشد. به گونه داخلی، سیستم های مدیریت دانش در توسعه مشارکتی ذخیره اسناد و داده ها، خدمات یادگیری و جستجو برای بهترین شیوه ها اثربخش هستند. به گونه خارجی، آنها برای مدیریت روابط مشتری، به دست آوردن هوش رقابتی و همکاری با شرکا مفید هستند.(دانشگر،1388)

 

 

 

 

 

1-10-4-طرفداری مدیران ارشد[2]:

اجرای راهبردهای مدیریت دانش همانند دیگر برنامه های کلان سازمان، بایستی از طرفداری مدیریت ارشد برخوردار باشد. گرچه پایبندی مدیران اجرایی برای گردآوری و انتقال دانش در سازمان یک امر قطعی به شمار می رود، اما طرفداری مدیریت ارشد برای توسعه برنامه های مدیریت دانش الزامی می باشد. اگر مدیریت سطح بالا از مدیریت دانش طرفداری نکند، هر تلاشی در زمینه مدیریت دانش خدشه دار خواهد گردید.(کثیری نژاد،1384)

 

1-10-5-فرهنگ سازمانی[3]:

تعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی ارائه شده می باشد. برای مثال فرهنگ سازمانی به عنوان ارزشهای غالب که بوسیله یک سازمان طرفداری می گردد توصیف شده می باشد. در هر سازمانی الگویی از باورها، سمبل ها، شعائر، داستانها و آداب و رسوم وجود دارند که به مرور زمان به وجودآمده اند. این الگوها باعث می شوند که در خصوص اینکه سازمان چیست و چگونه اعضا بایستی رفتار خود را ابراز کنند، درک مشترک و یکسانی به وجودآید.(دانشگر، 1388)

 

1-10-6-منابع انسانی[4]:

[1] Technology

[2] Senior management support

[3] organizational culture

[4] human resources

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد