تشخیص محدودیتهای پژوهش بسیار مهم می باشد و در نظر داشتن این محدودیتها، محقق را در دفاع از یافته هایش مجهز تر می سازد. (صفرزاده 1385).

با در نظر داشتن این که این موضوع در بازارهای مالی ایران اهمیت خاصی دارد و با در نظر داشتن این که از زوایای زیادی می توان موانع موجود را مطالعه نمود در سالهای اخیر مطالب زیادی در پیرامون این مسئله در سطح داخلی و خارجی چاپ گردیده می باشد که حتی گاهی این مطالب به صورت ضد و نقیض می باشند که یافتن مطالب مفید و صحیح کار بسیار سختی بوده می باشد.

و در نهایت از محدودیتهای این پژوهش می توان به کمبود زمان و منابع مالی و همگاری نکردن بعضی از مدیران و سپرستان سطح بالا برای پژوهش با کیفیت تر تصریح نمود.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-12 تعاریف متغیرها

متغیرهای یک پژوهش بایستی قابلیت سنجش و اندازه گیری را پیدا کند یعنی بایستی به شاخصهای عینی تری تبدیل شوند که بتوان آنها را مشخص و اندازه گیری نمود پس بایستی به شیوه ای تعریف شوند که نظاره پذیر و قابل سنجش باشند و همچنین معیارهای اندازه گیری در جمع آوری اطلاعات به  گونه ای به کار گرفته شوند  که امکان ارزیابی فرضیه ها وجود داشته باشد .چنانچه این شرایط در مورد تعریف مشخصات متغیرهای مورد مطالعه رعایت گردد می توان گفت که متغیر ، تعریف عملیاتی شده می باشد(صفرزاده 1385) لذا تعاریف عملیاتی در خصوص هر یک از متغیرها به صورت زیر ارائه می گردد:

بهره: بهره نگه داری دارایی به شکل پول می دانند زیرا شخص با داشتن پول از درآمد صرفظر می کند که می توانست آن را برای تحصیل داراییهای دیگر به کار برد تا زمانی که بازدهی معادل بهره داشته باشد.( تواناییان فرد 1359)

ربا:عبارت می باشد از بازده، پاداش یا مبلغ جبرانی که بابت زمان بندی بدهی در قرارداد وام مطالبه می گردد.(ارسلان طریقی، 2004)

بانکداری متعارف: بانک هایی که فعالیت آنها مبتنی بر بهره می باشد.(رجایی، 1385)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه