عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

هدف ارزیابی عملکرد

بارزترین دلیل برای ارزش یابی عملکرد فرد،تضمین توسعه آن می باشد.دومین دلیل که به دنبال دلیل اول می آید آن می باشد که اصلاح عملکرد هر کارمندی احتمالا در کل منتهی به توسعه عملکرد سازمان می گردد(Harrison et.al,1997).

2-2-5-1)هدف اصلی از هر گونه سیستم ارزیابی مطابق با نظر کلین[1](1977):

1-ارزیابی کارهای کارمندان برای سازمان.

2-ارائه مبنایی برای دستمزد-حقوق-افزایش ها-ارتقاء-تنزل رتبه و اشتغال.

3-در نظر داشتن نیازهای خاص کارکنان برای آموزش اضافی،آموزش و توسعه که به بهبود عملکرد آنها

و عملکرد کلی سازمان منجر گردد.

4-تأیید عملکرد عالی و اجرای برنامه های ایجاد انگیزه بالا.

5-کارگران فعال میدانند چگونه،فوق شان عملکردشان را نظاره می کند.

6-ارائه گزارش ارزیابی که به عنوان مبنای تعیین اینکه آموزش و توسعه نیاز می باشد.

7-ارائه گزارش ارزیابی که به عنوان پایه ای برای طراحی مجدد کار خدمت می کند.

8-کمک به اینکه آیا آموزش و توسعه مورد نیاز می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

9-اراعه اطلاعات به کارفرما که می تواند برای توسعه کارکنان مورد بهره گیری قرار می گیرد تا در

ظرفیت بیشتری خدمت کنند.

10-بهبود خط ارطباتی بین سرپرستان و زیر دستان در محیط کار(Owojori,Popoola,2004)..

2-2-5-2)مک گریگور[2] نیز برای ارزیابی عملکرد اهدافی سه گانه را قائل می باشد که عبارتند از:

1-اهداف مدیریتی:مقصود از ارزیابی عملکرد فراهم آوردن روشی منظم و سیستماتیک برای ارتقای انتقال و افزایش حقوق می باشد.

2-اهداف اطلاعاتی:تهیه اطلاعات برای مدیریت و کارکنان که توانایی ها و نارسایی های عملکرد افراد را مشخص می کند.

3-اهداف انگیزشی:ارتقای انگیزی کار کنان که از طریق افزایش توانایی های ناشی از آموزش های مناسب می باشد و منجر به پیشرفت آنان می گردد(زنجانی،1380).

بایستی توجه داشت که هدف نهایی ارزیابی عملکرد کارکنان،مبادله اطلاعات بین ارزیاب و کارکنان در جهت جلو گیری از عملکرد نا مطلوب و اصلاح آن و تشویق عملکردمطلوب کارکنان می باشد.به این مقصود بایستی در طی جلسه ارزیابی دقت نمود تا در جهت نتیجه گیری از مباحث حرکت گردد (خوشوقتی،1385).

2-2-5-3) ابیدا و همکاران اظهار می کنند که ارزیابی عملکرد رضایت بخش دو نوع نتایج را نشان می دهد:

1-این فرایند های تصمیم گیری بخش مسئولیت پذیری را برای مدیریت منابع انسانی از طریق تمرکز فعالیت هایش بر روی جنبه های سازمانی که در توسعه استراتژی شرکت مشارکت دارد را اصلاح می کند.

2-آن سهم بهتری را از منابع فراهم می آورد و ارتباط مستقیم بین مطالعه های منابع انسانی و ارزیابی استراتژی شرکت را مشخص می کند(Ubeda et.al,2007).

  1. 1. Kelin
  2. Mcgregor

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-مطالعه و سنجش تأثیر هد فگذاری درایجاد انگیزه و تعهد کارکنان به برند بانک.

2-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به برند بانک.

3-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر عملکرد برند در سطح کارکنان در بانک ملت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

با فرمت ورد