عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

عواملی که برای مشتری اهمیت دارد.

کیفیت محصول

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حمل به موقع

پشتیبانی فنی

نوآوری

قیمت

در دسترس بودن

در نظر داشتن پشتیبان کنندگان

فاصله زمانی سفارش و دریافت کالا

سرعت در پاسخگویی

خدمات پس از فروش

پرداخت خسارت

تحویل نمونه

رنگ و طرح

روش اعتباری

2-2-7) خط مشی پذیرش مشتری

لازم می باشد بانک ها در زمینه پذیرش مشتریان، به ا یجاد سیاست ها و رویه هایی روشن بپردازند. سیاست ها و رویه هایی که مشتمل بر توصیف انواع مشتریانی می باشد که احتمال می رود ریسکی بیشتر از حد معمول برای یک بانک ایجاد نمایند . برای تدوین چنین سیاستهایی لازم می باشد به عواملی همچون پیشینه مشتری، موطن اصلی ١ ، پست د ولتی یا منصب عالی وی، حساب های مرتبط، فعالیت های تجاری یا دیگر شاخص های ریسک توجه نمود . در زمینه پذیرش مشتری، بانک ها بایستی اقدام به توسعه سیاست ها و رویه های طبقه بندی شده ای نمایند که خواستار کسب شناختی دقیق تر از مشتریان پر ریسک تر بانک هستند. به عنوان مثال ممکن می باشد سیاس تهای مزبو ر برای فرد کارگری که موجودی حساب وی اندک می باشد  فقط اعمال اصلی ترین الزامات افتتاح حساب را لازم بدانند. در نظر داشتن این نکته ضروری می باشد که سیاست پذیرش مشتری نباید به قدری سختگیرانه باشد که امکان دسترسی عموم مردم به خدمات بانکی را از آنان سلب نماید . رعایت این امر به خصوص در مورد افرادی که فاقد جایگاه اجتماعی یا مالی خاصی هستند، اهمیت م ییابد. از سوی دیگر، شناخت بسیار عمیق از فردی که خالص موجودی حساب وی زیاد بوده، اما منشاء وجوه او نامشخص می باشد، امری ضروری خواهد بود . تصمیم گیری راجع به برقراری روابط تجاری با مشتریان پر ریسکی همچون مقامات سیاسی بایستی منحصرًا در سطح مدیریت ارشد بانک اتخاذ گردد. (ارجمند نژاد،1384)

2-2-8) شناسایی هویت مشتری

در استانداردهای شناسایی مشتری، تعیین هویت مشتریان عامل ی ضروری به حساب می آید. مقصود از مشتری در این مقاله، افراد ذیل میباشند:

فرد یا شخصی که در یک بانک دارای حساب بوده یا به نمایندگی از وی، حسابی افتتاح شده می باشد (یعنی ذینفعان اصلی)؛

اشخاص ذینفع در مبادلات انجام شده توسط موسسات واسطه حرف های هر فرد یا شخصی که مرتبط با مبادله ای مالی می باشد . مبادله ای که می تواند ریسک شهرت هر فرد یا شخصی که مرتبط با مبادله ای مالی می باشد . مبادله ای که می تواند ریسک شهرت و یا سایر ریسکها را برای بانک در پی داشته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1: کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه بر پذیرش بانکداری همراه توسط کاربر تاثیرگذار می باشد.

2 : اعتماد تأثیر موثری در پذیرش بانکداری همراه دارد

3 : تبلیغات بر کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه تاثیرگذار می باشد

4 : تبلیغات بر اعتماد مشتری تاثیرگذار می باشد.

5 : شرایط تسهیل کننده برای مشتری بر پذیرش بانکداری همراه توسط وی اثرگذار می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

  با فرمت ورد