مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

1-4)اهداف پژوهش:

هدف از این پژوهش، یافتن و مشخص کردن عوامل موثر بر بانکداری همراه ، اندازه تاثیر گذاری هریک و در نهایت ارائه راهکار مناسب جهت بانک مورد مطالعه جهت به کارگیری موثر عوامل در بانکداری همراه می باشد. همچنین علی رغم تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته می باشد به تأثیر تبلیغات در پذیرش این فناوری پرداخته نشده و از این رو در این پژوهش مدل جدیدی برای پذیرش بانکداری همراه با درنظر گرفتن تأثیر تبلیغات، ارائه شده می باشد. مدل پیشنهادی از ترکیب تئوری یکپارچه ی پذیرش و بهره گیری از فناوری و مدل تناسب وظیفه-  فناوری و اضافه کردن عوامل موثر دیگر ایجاد شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5) چهارچوب نظری:

1-5-1) بانکداری همراه

انجام عملیات بانکی از طریق دستگاههای سیار مانند تلفن های همراه یا دستیار دیجیتال شخصی 3 را بانکداری همراه مینامند

.(Lee &  Chung, 2009) روشی جدید برای دسترسی به خدمات بانکی از طریق کانالی می باشد که مشتری به وسیله ی آن از طریق یک دستگاه سیار با بانک تعامل دارد.  به وسیله ی بانکداری همراه، مشتریان میتوانند به بانکها، حسابها و خدمات مالی بسیاری دسترسی داشته باشند.(Lou et al., 2010)

خدمات بانکداری همراه در آغاز فقط از طریق پیام کوتاه ارائه میشد )بانکداری مبتنی بر پیام کوتاه(، اما امروزه بانکداری همراه میتواند از طریق پیام کوتاه، برنامه های کاربردی قابل نصب، مرورگرهای وب تلفن همراه و داده های خدمات تکمیلی بدون ساختار انجام گردد. ترکیب این تکنولوژیها نیز در ارائه خدمات بانکداری همراه بهره گیری میشود.

1-5-2 )پذیرش بانکداری همراه

همان گونه که گفته گردید خدمات بانکداری همراه توسط تعداد زیادی از بانکهای خصوصی و دولتی در ایران ارائه میگردد اما با این حال مشتریان توجه کمی به این خدمات دارند و با وجود در دسترس بودن این خدمات، از آنها بهره گیری نمیکنند. از این رو مهم می باشد بدانیم کاربران به چه دلایلی تصمیم به بهره گیری یا عدم بهره گیری از سیستمهای بانکداری همراه میگیرند. این دانش به طراحان سیستم و توسعه دهندگان آن در موفقیت سیستم کمک می ‌کند. تاکنون مدلهای بسیاری برای پذیرش فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی ارائه شده می باشد. از، جمله ی این مدلها میتوان به تئوری اشاعه ی نوآوری ، تئوری اقدام مستدل ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده  مدل انگیزشی ، مدل پذیرش فناوری ، مدل بهره گیری از کامپیوترهای شخصی ، تئوری شناخت اجتماعی ، تجزیه شدهی تئوری رفتار برنامه ریزی شده ، تئوری یکپارچه ی پذیرش و بهره گیری از فناوری و مدل تناسب وظیفه- فناوری تصریح نمود. این پژوهش بر دو نمونه ی این مدلها که نسبت به سایر مدلهای ارائه شده برای به کارگیری در زمینه ی پذیرش بانکداری همراه، کاملتر و مفیدتر به نظر میرسیدند، متمرکز شده می باشد.

1-5-3) تئوری یکپارچه ی پذیرش و بهره گیری از فناوری

تئوری یکپارچه ی پذیرش و بهره گیری از فناوری در سال2003 توسط  ونکاتش¹ و همکارانش در جهت توسعه ی مدل پذیرش فناوری ارائه گردید. مدل پذیرش فناوری را دیویس² در سال 1985 بر اساس تئوری اقدام مستدل ارائه  نمود. این مدل به صورت اختصاصی، رفتارهای اشخاص را در ارتباط با کاربرد کامپیوتر و انواع فناوریهای کامپیوتری تبیین میدهد. اساس مدل پذیرش فناوری را دو تصور یا عقیده خاص که از عوامل اصلی مرتبط با رفتارهای پذیرش رایانه هستند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1: کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه بر پذیرش بانکداری همراه توسط کاربر تاثیرگذار می باشد.

2 : اعتماد تأثیر موثری در پذیرش بانکداری همراه دارد

3 : تبلیغات بر کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه تاثیرگذار می باشد

4 : تبلیغات بر اعتماد مشتری تاثیرگذار می باشد.

5 : شرایط تسهیل کننده برای مشتری بر پذیرش بانکداری همراه توسط وی اثرگذار می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

  با فرمت ورد