مطالعه عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بهره گیری از بانکداری الکترونیک

روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات:

ابزارهایی که محققان علوم انسانی برای گرد آوری اطلاعات تاکنون توانسته اند ابداع نمایند عبارت می باشد از: پرسشنامه- کارت مصاحبه- کارت نظاره- آزمون- فیش- فرم ها و نظایر آن ها این ابزارها مناسب با نوع پژوهش و روش کار آن برگزیده و طراحی می گردد. در پژوهش حاضر با در نظر داشتن ماهیت پژوهش، محقق از پرسشنامه(استاندارد) به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات بهره گیری نموده می باشد. این ابزار به صورت مجموعه سوالاتی مکتوب که حول متغیرهای یک مسأله پژوهش تنظیم شده ساخته می گردد و پاسخگو به شکل حضوری یا غیر حضوری و مستقیم یا غیر مستقیم آن را تکمیل می کند. یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات در روش  میدانی بهره گیری از پرسشنامه می باشد که گردآوری اطلاعات را در سطح وسیعی امکان پذیر می سازد. پرسشنامه ای که برای پژوهش حاضر مورد بهره گیری قرار می گیرد در دو بخش یکی برای جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی و دیگری برای سنجش متغیرهای تعریف شده کیفیت خدمات ارزش دریافت شده- اعتماد- عادت- اعتبار- وفاداری مشتریان طراحی شده می باشد و همچنین مقیاس اندازه گیری سوالات طیف پنج نقطه ای لیکرت می باشد.

-6 روایی[1]:

مقصود از روایی آن می باشد که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده می باشد را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیریهای نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.

اعتبار انواع گوناگونی دارد مانند:

1- صوری (براساس قضاوت افراد آگاه و مطلع)

2- محتوایی (توان سنجش اندازه وجود اندازه صفت)

3- ملاکی (تاثیر یک ابزار در پیش بینی رفتار یک آزمودنی در یک جایگاه خاص)

4- سازه ای (سنجشگر اجزای متغیر به تناسب مهم هر قسمت در کل ساختار متغیر) (خاکی، 1388، ص 244)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . Validity

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه اندازه ارتباط بین کیفیت خدمات در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین ارزش دریافت شده در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین اعتماد در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین عادت در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین شهرت در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بهره گیری از بانکداری الکترونیک

با فرمت ورد