این مدل بین دانش فردی و اجتماعی[1] فرق قایل می گردد. طبق دیدگاه تعامل گرا افراد در سیستم سازمانی پیوندهایی را مستقر می کنند و دانش پدیده ای می باشد که از تعاملات اجتماعی این افراد ناشی می گردد. بدین ترتیب، وان کروگ و روس با پذیرش رویکرد تعامل گرا در مدل خود عقیده دارند که دانش نه تنها در اذهان افراد  بلکه در تعاملات میان آنها نیز هست.

در سال 1998، وان کروگف روس و کلین ماهیت آسیب پذیر مدیریت دانش در سازمانها را بر اساس مدلهای ذهنی افراد، ارتباطات سازمانی، ساختار سازمانی، روابط بین افراد و مدیریت منابع انسانی مطالعه کردند. این پنج عامل می توانند موانع مدیریت موفق دانش سازمانی برای نوآوری، مزیت رقابتی و سایر اهداف سازمانی شوند. برای مثال، اگر افراد معتقد نباشند که دانش یک شایستگی حیاتی برای سازمان می باشد سازمان در توسعه شایستگیهای مبتنی بر دانش با مشکل مواجه خواهد گردید. اگر سیستم ارتباطی مناسبی برای انتقال دانش جدید بین افراد وجود نداشته باشد روابط بین افراد بی نتیجه خواهد گردید. اگر ساختار سازمانی نوآوری را تسهیل نکند مدیریت دانش موفق نخواهد گردید. اگر اعضای سازمان مشتاق تسهیم تجارب با همکارانشان بر مبنای اعتماد و تکریم متقابل نباشند هیچ دانش اجتماعی یا جمعی در درون سازمان ایجاد نخواهد گردید. سرانجام، اگر عملکرد افرادی که دانش را تسهیم می کنند در سطح پایینی ارزیابی گردد یا مورد تشویق مدیریت ارشد قرار نگیرد انگیزه نوآوری و خلق دانش جدید برای سازمان کاهش خواهد پیدا نمود. سازمانها بایستی توانمند سازهای دانش[2] را به گونه ای مدیریت کنند که به توسعه دانش فردی، تسهیم گروهی دانش و حفظ دانش ارزشمند سازمانی کمک کند. توانمندسازهای دانش به مجموعه ای از فعالیت های سازمانی تصریح دارد که بر خلق دانش تاثیر مثبتی دارند.

33Individual knowledge & social knowledge

 

34Knowledge enablers

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه اختصار، ویگ سلسله مراتبی از دانش(شکل 2-1) را پیشنهاد می دهد که متشکل از دانش عمومی، مشترک و شخصی می باشد. رویکرد سازمان یافته مدل ویگ به طبقه بندی نوع دانشی که بایستی مدیریت گردد-به زعم اینکه در سال 1993 طراحی شده می باشد- آن را به عنوان یک مدل نظری قوی مدیریت دانش مطرح می کند. مدل مدیریت دانش ویگ شاید عملی ترین مدل موجود در حال حاضر باشد و می تواند به آسانی با هر رویکرد دیگری یکپارچه گردد. این مدل دست

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد