مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

تئوری یکپارچه ی پذیرش و بهره گیری از فناوری

تئوری یکپارچه ی پذیرش و بهره گیری از فناوری در سال2003 توسط  ونکاتش¹ و همکارانش در جهت توسعه ی مدل پذیرش فناوری ارائه گردید. مدل پذیرش فناوری را دیویس² در سال 1985 بر اساس تئوری اقدام مستدل ارائه  نمود. این مدل به صورت اختصاصی، رفتارهای اشخاص را در ارتباط با کاربرد کامپیوتر و انواع فناوریهای کامپیوتری تبیین میدهد. اساس مدل پذیرش فناوری را دو تصور یا عقیده خاص که از عوامل اصلی مرتبط با رفتارهای پذیرش رایانه هستند تشکیل میدهد: سودمندی درک شده و سهولت بهره گیری ی درک شده. سودمندی درک شده احتمال ذهنی شکل گرفته در کاربران درمورد مفید بودن یک سیستم وابسته به فناوری اطلاعات می باشد، به این ترتیب که هر چه آن سیستم عملکرد کاری آنها را در بستر سازمانی بهبود ببخشد مفیدتر می باشد و در نتیجه بیشتر مورد بهره گیری قرار میگیرد. سهولت بهره گیری درک شده، احتمال ذهنی شکل گرفته در کاربران درمورد آسانی بهره گیری از یک سیستم وابسته به فناوری اطلاعات می باشد، به این ترتیب که هر چه یک سیستم نیاز به کوشش کمتری برای یادگیری و بهره گیری داشته باشد، بیشتر مورد بهره گیری قرار میگیرد. در این حالت چنین به نظر میرسد که هر چه بهره گیری از سیستمی برای کاربران مفیدتر و آسانتر باشد، احتمالا توسط آنها بیشتر مورد پذیرش قرار میگیرد. در این مدل سهولت بهره گیری ی درک شده بر سودمندی درک شده هم تاثیر دارد.(باقری 1387)

1-5-4) مدل تناسب وظیفهفناوری

مدل تناسب وظیفه- فناوری توسط Goodhue و Thompson در سال 1995 ارائه شده می باشد. این مدل اظهار می ‌کند که کاربر فقط در صورتی فناوری اطلاعات را میپذیرد که مناسب کارها و وظایفش باشد و کارایی اش را بهبود ببخشد(.(Zhou et al. 2010 توانایی فناوری اطلاعات در پشتیبانی از وظایف توسط عنصر “تناسب وظیفه با فناوری” که بر تناسب قابلیتهای فناوری با نیازهای وظایف دلالت می ‌کند، مشخص میگردد.(Dishaw & Strong, 1999) مدل تناسب وظیفه – فناوری معتقد می باشد که افراد، یک فناوری را بر اساس تناسب بین مشخصات فناوری  ومشخصات  وظیفه  میپذیرند. ممکن می باشد یک فناوری از نظر کاربر بسیار پیشرفته باشد اما در صورتی که آن فناوری متناسب با وظایفش نباشد و کاراییاش را بهبود نبخشد، مورد پذیرش وی قرار نمیگیرد. به بیانی دیگر، پذیرش کاربران فقط توسط درک و توجه آنها نسبت به فناوری تعیین نمیشود بلکه تناسب بین وظیفه و فناوری ..,نیز تأثیر موثری دارد (Zhou et al ( 2010)

1-5-5 )مشخصات وظیفه :

مشخصات وظیفه ی مشتری شامل آن مشخصاتی از وظایف میشود که باعث میگردد مشتری بر جنبه های خاصی از فناوری اطلاعات تکیه کند.

1-5-6) مشخصات فناوری :

مشخصات فناوری به آن مشخصاتی اطلاق میگردد که میتواند در جهت انجام وظایف مشتری به کار گرفته گردد.

 

1-5-7 )کارایی مورد انتظار:

درک مشتری از این که بهره گیری از سیستم به چه اندازه به افزایش کارایی وی کمک می ‌کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-8 )کوشش مورد انتظار:

مشتری در هنگام بهره گیری از سیستم، انتظار دارد که تا چه حد این سیستم به راحتی قابل بهره گیری و به کارگیری باشد.

1-5-9 )اعتماد:

باور این که فروشندگان بر اساس انتظارات فرد رفتار کرده و از رفتار فرصت طلبانه اجتناب میکنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1: کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه بر پذیرش بانکداری همراه توسط کاربر تاثیرگذار می باشد.

2 : اعتماد تأثیر موثری در پذیرش بانکداری همراه دارد

3 : تبلیغات بر کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه تاثیرگذار می باشد

4 : تبلیغات بر اعتماد مشتری تاثیرگذار می باشد.

5 : شرایط تسهیل کننده برای مشتری بر پذیرش بانکداری همراه توسط وی اثرگذار می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

  با فرمت ورد