مطالعه عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بهره گیری از بانکداری الکترونیک

  • خشنودی[1]: به اندازه رضایت کاربران سیستم از کیفیت خدمات ارائه شده وب سایت توسط بانک یا سازمان های دیگر گفته می گردد (Beh Yin Yee &Faziharudean, 2010).

در این پژوهش کیفیت خدمات در بانکداری جدید بانک پارسیان شامل ارائه صحیح و سریع با رعایت عوامل امنیتی خدمات در سایت بوده و اطلاعات جامع و کاملی را به مشتری ارائه می دهد. از آنجایی که متغیر فوق اسمی می باشد لذا به وسیله ی پرسشنامه تنظیم شده، بر اساس طیف لیکرت اندازه گیری خواهد گردید.

شهرت[2]: شهرت یا اعتبار شرکت به ویژگی ها یا داشتن یک صنعت برتر نسبت به رقبا که شرکت می تواند آن صفات را در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی بدست آورد. مانند شهرت داشتن در قیمت، شهرت داشتن در محصول، شهرت داشتن در کیفیت، شهرت داشتن در نوآوری (Bontis et al., 2007).

این مطالعه دیدگاهی کلی نگرانه از شهرت را در نظر می گیرد و به یک سری خدمات آنلاین که بانک ها به مشتریان ارائه می نمایند محدود نمی شوند. در این پژوهش اعتبار یا شهرت علاوه بر خدمات آنلاین که بانک پارسیان به مشتریان ارائه می نمایند شامل اعتبار کلی می باشد که مشتریان برای این بانک قائلند که این متغیر با پرسشنامه تنظیم شده براساس طیف لیکرت اندازه گیری خواهد گردید.

ارزش دریافت شده[3]: ارزش دریافت شده در واقع ارزیابی مشتری از سودمندی معامله براساس آن چیز که بدست می آورد پیش روی آن چیز که می پردازد. مشتری زمانی وفادار می ماند که احساس کند تأمین کننده کنونی نسبت به سایر رقبا منفعت بیشتری برای او خواهد داشت (Misiani, 2014).

در این پژوهش ارزش دریافت شده شامل هزینه خدمات بانکی و کارمزدهای دریافتی و همچنین نوع خرید و فروش کالا و خدمات می باشد که این متغیر با پرسشنامه تنظیم شده براساس طیف لیکرت اندازه گیری خواهد گردید.

عادت[4]: از طریق عادت می توان به رفتار مشتریان نسبت به وفاداری یا عدم وفاداری آنها پی ببریم. به اظهار دیگر عملکردهای رفتاری که منجر به تکرار و بروز همان نوع فعالیت یا رفتار خاص می گردد. مانند عادت داشتن به خرید از یک فروشگاه خاص بدون فکر کردن به اینکه فروشگاه های دیگری نیز هست.

در بانکداری الکترونیکی، بدست آوردن مهارت برای بهره گیری ی وب سایت خاص، منجر به عادت می گردد. در این پژوهش عادت به انتخاب اولیه مشتریان در ورود به سایت بانک پارسیان تصریح دارد که این متغیر با پرسشنامه تنظیم شده بر اساس طیف لیکرت اندازه گیری خواهد گردید (Aliabadi et al., 2013).

اعتماد[5]: اعتماد رویکردی اساسی در بازاریابی می باشد، در کسب وفاداری مشتریان بایستی اعتماد مشتریان را جلب کنید. این همیشه حقیقت داشته می باشد، اما در اینترنت که معامله از راه دور انجام می گردد این مسئله حقیقی تر می باشد. در خرید آنلاین مشتریان نمی توانند به چشم کارمند فروش نگاه کنند. نمی توانند اندازه فضای فیزیکی یک فروشگاه یا دفتر را نظاره کنند و فرآورده های فروشگاه را ببینند و لمس کنند. آنها بایستی به تصاویر و قول ها تکیه کنند. اگر مشتریان نتوانند به شرکتی که آن تصاویر و قول ها را عرضه می کند اعتماد کنند از جای دیگر خرید خواهند نمود (Nik Mat et al., 2012).

در این پژوهش اعتماد به تجارب مشتریان در زمینه دریافت خدمات جدید بانکداری بانک پارسیان تصریح دارد که این متغیر با پرسشنامه تنظیم شده براساس طیف لیکرت اندازه گیری خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]. Satisfaction

[2]. Reputation

[3].perceived value

[4]. Habit

[5]. Trust

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه اندازه ارتباط بین کیفیت خدمات در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین ارزش دریافت شده در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین اعتماد در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین عادت در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین شهرت در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بهره گیری از بانکداری الکترونیک

با فرمت ورد