1) فقدان ساختار مناسب در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر می باشد.

2) فقدان مهندسی و ابزارهای مالی مناسب در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر می باشد.

3) ضعف نظارت در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر می باشد.

4) ضعف قوانین و مقررات در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر می باشد.

5) عدم استقلال بانک مرکزی در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر می باشد.

6) معضلات عملیاتی در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر می باشد.

1-5 روش پژوهش:

پژوهش حاضر یک پژوهش پیمایشی می باشد. این نوع از تحقیقات عبارتست از نظاره پدیده ها به مقصود معنا دادن به جلوه های مختلف اطلاعات جمع آوری شده و  از دو مرحله تشکیل شده می باشد 1)نظاره دقیق و نزدیک پارامترهای مورد پژوهش در جامعه 2) جمع آوری اطلاعات و معنا دادن به آن چیز که که مورد پژوهش قرار می گیرد. و به طرحهای اساسی پژوهش زمینه یابی، از روش دلفی بهره گیری می گردد در واقع زمانی که بخواهیم درمورد اتفاق نظر یک جمع نظریه پرداز درمورد یک موضوع خاص به مطالعه بپردازیم از روش دلفی بهره گیری می کنیم(صفرزاده 1385)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6 قلمرو پژوهش(موضوعی،مکانی،زمانی):

قلمرو موضوعی: موضوع این پژوهش مطالعه موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران می باشد که کلیه تعاریف نظام بانکی و بانکداری بدون ربا را و روشها و سیاست های اجرایی بانکداری بدون ربا را شامل می گردد:

قلمرو زمانی: این پژوهش از آبان  سال  1390 تا پایان تیر ماه سال 1391 به طول انجامید.

قلمرو مکانی : با در نظر داشتن این که نمونه انتخابی از کارشناسان و صاحب نظران سیستم بانکداری در شهر تهران را شامل می گردد، در نتیجه از نظر مکانی به تهران محدود می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد