عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف ارزیابی عملکرد

مقصود از ارزیابی عملکرد,فرایندی می باشد که بوسیله ی آن کارکنان در فواصلی معین و به گونه رسمی,مورد مطالعه و سنجش قرار می گیرد(سعادت,1386).

ارزیابی عملکرد کارکنان عبارت می باشد از سنجش سیستمانیک و منظم کار افراد با بهره گیری از شاخص یا شاخص های عملکرد در ارتباط با نحوه انجام وظیفه آنان در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آنان جهت رشد وبهبود(برهانی,1386).

ارزشیابی عملکرد عبارت می باشد از:سنجش اندازه کوشش و حدود موفقیت کارمند و کارگر در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظار,به بیانی دیگر مقصود از ارزشیابی این می باشد که مدیر کلیه امکانات مصرف شده اعم از مادی و معنوی را با بازدهی کار بر اساس معیارهای مورد قبول مقایسه تا روشن گردد که آیا به اهداف کمی و کیفی مورد انتظار نایل آمده می باشد یا خیر(سید جوادین,1383).

ارزیابی عملکرد فرایند توسعه و به کار بردن شاخص های قابل اندازه گیری که امکان ارزیابی سیستماتیک اندازه پیشرفت نسبت به اهداف از پیش تعیین شده را فراهم می آورد(داریانی و همکاران,1386).

ارزیابی عملکرد اندازه گیری داده هایی می باشد که نشان دهنده پیشرفت به سوی نتایج مورد نظر می باشد,این نتایج بایستی از انجام فعالیت های خاص بدست آیند.همچنین اندازه گیری عملکرد روشی برای ارزیابی این فعالیت ها فراهم می آورد.ارزیابی عملکرد مقایسه بین نتایج واقعی و الگو های از پیش تعیین شده می باشد.

ارزیابی عملکرد فرایندی می باشد که با ایجاد شاخص هایی اندازه دستیابی سیستم را به خروجی های مورد نظر می سنجد و فرایند تصمیم گیری را پشتیبانی می کند.

ارزیابی عملکرد جمع آوری مستمر داده ها جهت تشخیص اندازه پیاده سازی برنامه و دستیابی به اهداف می باشد. ارزیابی عملکرد نشان دهنده فرایند لازم جهت ارزیابی محیط به مقصود دستیابی به نیازمندی یا خروجی مورد نظر می باشد و اینکه آیا به خروجی دست یافته می گردد یا خیر و اندازه

تفاوت بین خصوصیات ارزیابی شده محیط و نیازمند یک عملکرد خاص یا یک خروجی خاص چه اندازه می باشد.ارزیابی عملکرد فرایندی می باشد جهت کمی کردن کارایی و تاثیر فعالیت ها(همان منبع,ص6).

ارزیابی عملکرد عبارت می باشد از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واحد ویژگیهای معین باشد.بعلاوه فرایندی می باشد که به سنجش و اندازه گیری,ارزش گذاری و قضاوت درمورد ی عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (رحیمی,1385).

2-2-3)تاریخچه ارزیابی عملکرد

آگاه کردن افراد از عملکردشان و کمک به آنها در اصلاح و ارتقاء فرایندی می باشد که از دوران کودکی آغاز می گردد.در آغاز والدین و افراد مهم خانواده با تشویق و تنبیه بازخورد های لازم را به کودکان می دهند و پس از ورود به مدرسه،کودکان در معرض اولین سیستم رسمی ارزشیابی یعنی آزمون ها و امتحان قرار می گیرند.معلمان،مربیان و سرپرستان،افراد را به صورت متمرکز عملکردشان آگاه می سازند.نخستین نظام ارزشیابی ثبت شده،در صنعت،بهره گیری رابرت اون[1] از کتاب های مشخصات و قالب های مشخصات در کارخانه های پنبه در اسکاتلند در حوالی سال 1800 می باشد.با وجود این ارزیابی عملکرد دست کم از لحاظ رسمی پدیده های فراگیر در همه نظامهای ملی نیست.برای مثال در فنلاند ارزیابی عملکرد جزو ویژگیهای حتی سازمانهای نسبتا بزرگ به شمار نمی رود

  1. Robert owen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-مطالعه و سنجش تأثیر هد فگذاری درایجاد انگیزه و تعهد کارکنان به برند بانک.

2-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به برند بانک.

3-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر عملکرد برند در سطح کارکنان در بانک ملت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

با فرمت ورد