عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

برندسازی داخلی:

اندازه انتقال اطلاعات ضروری برای ارائه خدمات از طرف بانک به کارکنان, اندازه دسترسی کارکنان به مستندات برند, اندازه اطلاعات کارکنان از وظیفه خود برای تحقق وعده های بانک.

 

1-9-2-4)عملکرد برند در سطح کارکنان:

اندازه انسجام میان کارکنان برای رسیدن به اهداف برند, اندازه آگاهی از برندو ارزش های مشترک کارکنان و برند بانک,اندازه مرتبط بودن اهداف عملکردی برند با مسئولیت های محوله.

1-9-2-5)تعهد کارمندان به برند:

افزایش تعهد به وسیله ی افزایش آگاهی از برند, تعهد به انتقال وعده برند به مشتری, اندازه تمایل به عدم ترک بانک.

1-9-2-6)وفاداری به برند:

توصیه به اطرافیان برای دریافت خدمات از این برند,تلقی موفیت برند به عنوان موفقیت خود,احساس تعلق و یکسان دانستن ستایش دیگران از برند با ستایش خود.

1-10)قلمرو پژوهش :

1-10-1)قلمرو موضوعی:قلمرو موضوعی پژوهش در حوزه بازرگانی قرار دارد..

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-10-2)قلمرو مکانی : قلمرو مکانی این پژوهش 54 شعبه بانک ملت در استان گیلان می باشد که  مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-10-3) قلمرو زمانی :قلمرو زمانی این پژوهش در سال 1392 می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-مطالعه و سنجش تأثیر هد فگذاری درایجاد انگیزه و تعهد کارکنان به برند بانک.

2-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به برند بانک.

3-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر عملکرد برند در سطح کارکنان در بانک ملت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

با فرمت ورد