آمادگی سازمانی، توانایی و آگاهی یک سازمان برای تغییر و جابجایی از وضعیت کنونی به وضعیت جدید می باشد. کارشناسان تخمین می زنند که 50 درصد از تمام کوشش ها برای تغییر با شکست مواجه می گردد، زیرا که رهبران به اندازه کافی آمادگی سازمان را برای تغییر ارزیابی نمی کنند. جهت پیاده سازی موفق مدیریت دانش و پذیرش فرایندهای آن، سازمانها آغاز نیاز می باشد که مجهز بودن سازمانشان را ارزیابی کنند، قبل از آنکه آنها برنامه های مدیریت دانش را شروع نمایند. جلالدین و همکارانش در سال 2009 یک مدل مفهومی را از طریق یکپارچه کردن” زیرساخت های مدیریت دانش” و “تئوری یکپارچه پذیرش و بهره گیری از تکنولوزی”، در زمینه آمادگی سازمان برای پذیرش فرایندهای مدیریت دانش ارائه نمودند(شکل2-4). در این مدل فاکتورهای سازمانی عبارتند از “فرهنگ سازمانی“،”ساختار سازمانی” و “زیر ساخت فناوری اطلاعات” که همانطور که گفته گردید جزء توانمند سازهای مدیریت دانش می باشند. همچنین با تاکید بر این موضوع که، پذیرش تکنولوژی و پذیرش سیستم های مدیریت دانش اساسا مشابه بوده و اجتماع این دو مفهوم منطقا پذیرفتنی می باشد، دو ساختار مستقل دیگر، یعنی ” انتظار مزایای شغلی از پذیرش فرایندهای مدیریت دانش” و نیز ” انتظار سادگی و سهولت پذیرش فرایندهای مدیریت دانش”، فاکتورهای انسانی مدل را تشکیل می دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با تطبیق توانمندسازهای مدیریت دانش که در بخش قبل آمده و مدل جلالدین و نیز با در نظر داشتن اهمیت تأثیر استراتژی و رهبری در برنامه ها و فرایندهای یک سازمان و با در نظر داشتن اینکه در ادبیات گذشته” استراتژی و رهبری” به عنوان یکی از توانمندسازهای اساسی مدیریت دانش در نظر گرفته شده، نتیجه گیری می گردد که در مدل جلالدین عامل استراتژی و رهبری بایستی به عنوان یکی از عوامل اساسی موجود در مدل در نظر گرفته گردد، در نتیجه عامل استراتژی و رهبری به مدل موجود اضافه و شکل2-5 برای ارزیابی آمادگی جهت پذیرش فرایندهای مدیریت دانش پیشنهاد می گردد.

در این زمینه می توان انتظار آن را داشت که “فرهنگ سازمانی” و “زیرساخت فناوری اطلاعات” و “استراتژی و رهبری” می تواند بر انتظار افراد از مزایای شغلی و درک سوادآوری تاثیرگذار باشد. همچنین می توان انتظار آن را داشت که ” زیرساختار فناوری اطلاعات” و ” ساختار سازمانی” می تواند بر انتظار افراد از سادگی و سهولت پذیرش فرایندهای مدیریت دانش تاثیرگذار باشد. به طوریکه هر چند تکنولوژی به عنوان یکی از فاکتورهای طرفداری کننده ضروری برای پذیرش فرایند مدیریت دانش در نظر گرفته شده اگر ساختار منطقی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد