تعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی ارائه شده می باشد. برای مثال فرهنگ سازمانی به عنوان ارزشهای غالب که بوسیله یک سازمان طرفداری می گردد توصیف شده می باشد. در هر سازمانی الگویی از باورها، سمبل ها، شعائر، داستانها و آداب و رسوم وجود دارند که به مرور زمان به وجودآمده اند. این الگوها باعث می شوند که در خصوص اینکه سازمان چیست و چگونه اعضا بایستی رفتار خود را ابراز کنند، درک مشترک و یکسانی به وجودآید.(دانشگر، 1388)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-10-6-منابع انسانی[2]:

منابع انسانی یکی از با ارزش ترین منابع در سازمان ها هستند و کلید حل معضلات و مولفه اصلی کسب موفقیت ها محسوب می گردند. برای رسیدن به هدف های سازمان و به تعبیری دیگر کسب بهره وری مناسب نیاز به بروز رفتار مناسب از سوی کارکنان می باشد که آن را شایستگی رفتاری می نامند. سازمانها می توانند به بهترین وجهی در استخدام و کارآموزی کارکنان سرمایه گذاری کنند. شاید در گذشته نه چندان دور بیشترین تمرکز اکثرا بر بروز رفتار تخصصی افراد بود، اما امروزه با در نظر داشتن رشد دانش و سرعت تغییرات، مجموعه ای از شایستگی های رفتاری یعنی شایستگی های: شخصیتی، اجتماعی، روش ها و تخصص از کارکنان انتظار می رود.(دانشگر، 1388)

 

1-10-7-ساختار سازمانی[3]:

ساختار سازمانی راه یا شیوه ای می باشد که بوسیله آن فعالیتهای سازمانی تقسیم، ساماندهی و متناسب می شوند. سازمانها ساختارهایی را به وجودمی آورند تا فعالیتهای عوامل انجام کار را متناسب کرده و اعمال اعضا را کنترل کنند.(اعرابی،1376 : 10)

[1] organizational culture

[2] human resources

[3] Organizational Structure

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه