مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

تبلیغات :

تبلیغات شکلی از ارتباطات غیرشخصی با بهره گیری از رسانههای مختلف می باشد که برای معرفی محصول یا خدمتی خاص به مشتریان جهت ایجاد انگیزه در آنها برای خرید یا بهره گیری از آن محصول یا خدمت، به کار میرود.

1-5-11 )شرایط تسهیل کننده :

میزانی که یک فرد باور می ‌کند زیرساختها و منابع مالی، سازمانی و فنی برای بهره گیری از سیستم موجود می باشد.(محمدی و کارخانه، 1391)

1-6 )مدل پژوهش:

از این مدل برای مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه در سیستم بانکی کشور بهره گیری خواهد گردید.

فرضیات یا سوالات پژوهش:

در این پژوهش مدلی ارائه شده می باشد برای پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان که در آن از دو مدل تناسب وظیفه- فناوری و تئوری یکپارچه پذیرش به عنوان مبنا بهره گیری شده می باشد.

اما با در نظر داشتن نتایج پژوهش در پاسخ به سوال ابتدایی مبنی بر اینکه: “دلیل اینکه بانکداری همراه با وجود مزایای فراوان آن مورد استقبال قرار نگرفته اند چیست؟”  تأثیر تبلیغات را مورد مطالعه قرار داده و با مطالعه مدل پیشنهادی ،و با اظهار عوامل موثر بر پذیرش مدل پیشنهادی فرضیات مطروحه زیر را مورد مطالعه قرار خواهیم دادیم.

فرضیه1: کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه بر پذیرش بانکداری همراه توسط کاربر تاثیرگذار می باشد.

فرضیه2 : اعتماد تأثیر موثری در پذیرش بانکداری همراه دارد

فرضیه 3 : تبلیغات بر کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه تاثیرگذار می باشد

فرضیه 4 : تبلیغات بر اعتماد مشتری تاثیرگذار می باشد.

فرضیه 5 : شرایط تسهیل کننده برای مشتری بر پذیرش بانکداری همراه توسط وی اثرگذار می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1: کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه بر پذیرش بانکداری همراه توسط کاربر تاثیرگذار می باشد.

2 : اعتماد تأثیر موثری در پذیرش بانکداری همراه دارد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3 : تبلیغات بر کارایی مورد انتظار مشتری از بانکداری همراه تاثیرگذار می باشد

4 : تبلیغات بر اعتماد مشتری تاثیرگذار می باشد.

5 : شرایط تسهیل کننده برای مشتری بر پذیرش بانکداری همراه توسط وی اثرگذار می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان93

  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه