مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

پرداخت سود تقسیمی در خارج از آمریکا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن گستردگی مطالعات انجام شده در سطح جهان راجع به سیاست تقسیم سود، در این قسمت به یافته­های دو مورد از مهم­ترین تحقیقات یعنی مطالعۀدنیس و اسوبو (2007) و وان ای جی و مجیسون (2006) تصریح خواهد گردید.

وان ای جی و همکارش در پژوهش خود آغاز از کاهش تمایل شرکت­های پرداخت کنندۀ سود تقسیمی به پرداخت سود نقدی، در بین 15 کشور اتحادیه اروپا در سال­های 1989 تا 2003 خبر دادند. اما بعد از کنترل سود­آوری، اندازه و فرصت­های رشد آنها دریافتند که تعداد شرکت­های پرداخت ­کنندۀ سود تقسیمی کمتر از تعداد مورد انتظار می باشد.

شرکت­های نمونۀ مورد مطالعه آنها در طی زمان افزایش یافته (افزایش تعداد شرکت­ها در بازار سرمایه) و این حقیقت را نمایان ساخت که تعداد شرکتهای پرداخت­کنندۀ سود تقسیمی کاهش نیافته می باشد. در پایان آنها این­گونه نتیجه گرفتند که کاهش تمایل گزارش شده در این پژوهش با فرضیۀ ناتوانی شرکت­های جدید در پرداخت اولین سود تقسیمی سازگار می باشد.

به بیانی دیگر کاهش تمایل گزارش شده در این پژوهش از ناتوانی شرکت­هایی که به تازگی به عضویت بازار سرمایه درآمده­اند، در پرداخت سود نقدی در زمان مورد انتظار، ناشی می­گردد.

(Von Eije Meggison 2006)

دنیس و همکارانش، عوامل تعیین کنندۀ سیاست سود تقسیمی در سطح بین الملل را در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه و ژاپن را در طی سالهای 1994 تا 2002 مورد آزمون قرار دادند، نتایج این پژوهش نشان داد که تعیین کننده­های رایج سود تقسیمی در کشورهای مذکور شامل اندازه شرکت، سودآوری و فرصت­های رشد می باشد و احتمال پرداخت سود نقدی در بازار آمریکا، همبستگی زیادی با عایدی هر سهم دارد. آنها نشان دادند که پرداخت سود نقدی در سطح جهانی در طول زمان کاهش نیافته می باشد و پرداخت سود نقدی در تمام شش کشور، به بزرگترین و سودآورترین شرکت­ها اختصاص دارد.

آنها همچنین در یافتند که شواهد کاهش تمایل به پرداخت سود نقدی و اندازه این کاهش در خارج از آمریکا خیلی قابل توجه نیست و این کاهش نیز همانند تحقیقات وان ای جی از ناتوانی شرکت­هایی که به تازگی به عضویت بازار سرمایه درآمده­اند، در شروع به پرداخت سود نقدی در زمان مورد انتظار، ناشی می­گردد. Denis and Osobov 2007))

 

2-1-6 مقررات قانونی در خصوص تقسیم سود

مقررات قانونی در خصوص تقسیم سود (در شرکت­های سهامی) در ایران به گونه اختصار عبارتند از:

هیئت مدیره شرکت موظف می باشد حساب­های شرکت را حداکثر ظرف 4 ماه پس از پایان دورۀ مالی تهیه کند و به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
  • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد