جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات می باشد که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد. محدوده و فضای مطلوب ما  جامعه آماری را معین و مشخص می کند؛ پس تعریف جامعه آماری عبارت می باشد از:«تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند». صفت مشخصه صفتی می باشد که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد.(آذر و مومنی، 1384، 5). نمونه نیز عبارت می باشد از :« تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که اظهار کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد».(همان، 5).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جامعه آماری پژوهش حاضر،عملکرد دستگاه خود پردازوتعداد مسکن کارت ،تعدادpinpadو خودپردازشعب بانک مسکن می باشد. نمونه شامل یک دوره 60 ماهه از فروردین ماه سال 1386 تا اسفند سال 1390 می باشد.

3-4 روش جمع آوری داده ها

در پژوهش همبستگی، اطلاعات لازم را می توان با بهره گیری از روش های مختلف جمع آوری نمود. تنها نکته ای که بایستی به آن دقت نمود این می باشد که داده ها بایستی به صورت کمی باشند یا امکان تبدیل آنها به اندازه های کمی میسر باشد. با در نظر داشتن روش پژوهش و نحوه اظهار فرضیه ها، روش گردآوری داده ها در این پژوهش به دو صورت می باشد:

روش کتابخانه ای: از این روش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری(ادبیات پژوهش) و سوابق موضوع پژوهش از کتب، مقالات، پایان نامه های مختلف، پایگاه های اینترنتی و… بهره گیری شده می باشد.

روش میدانی: در این روش، محقق با داده های واقعی بانک سرو کار دارد، لذا برای تحقیقات کاربردی مناسب می باشد. این اطلاعات از آمار منتشره سالانه بانک مسکن و صورتهای مالی جمع آوری گردیده می باشد.

3-5 تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی[2]

تحلیل رگرسیونی، روشی آماری جهت مطالعه ارتباط بین متغیرها و به گونه کلی پژوهش های علّی می باشد. در این روش ارتباط بین متغیر یا متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داده می گردد. ساده ترین مدل رگرسیون، مدل رگرسیون خطی می باشد که تنها شامل یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته با ارتباط خطی می باشد. این مدل اولین بار توسط ودربورن و فلدر در سال 1972 معرفی گردید و مبنای تحلیل رگرسیونی قرار گرفت(مومنی و قیومی، 1388، 104).

در رگرسیون خطی ما به دنبال برآورد ارتباط ریاضی و تحلیل آن هستیم. به طوری که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با بهره گیری از متغیر یا متغیرهای معلوم، تعیین نمود. با فرض آن که ارتباط علت و معلولی بین دو متغیر کمی هست و این ارتباط به صورت خطی می باشد، معادله رگرسیون به شکل زیر نوشته می گردد:

Y= α + βx

که در آن β شیب خط و α عرض از مبدا (محل تلاقی با محور y) می باشد. رگرسیون خطی چند متغیره نیز زمانی بهره گیری می گردد که دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته داشته باشند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته بهره گیری می گردد. در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن متغیرها مستقر می باشد و بر همین اساس معادله رگرسیون چندگانه به شکل زیر تعریف می گردد:

y = α0 + b1x1 + b2x2 + … + bnxn

در این پژوهش با در نظر داشتن نوع متغیر وابسته، جهت مطالعه روابط بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری می گردد. پس از انجام تحلیل رگرسیون از تحلیل همبستگی بهره گیری می گردد. ضریب همبستگی شاخصی می باشد ریاضی که  جهت و مقدار ارتباط ی بین دو متغیر را توصیف می ‌کند. ضریب همبستگی در ارتباط با توزیع های دو یا چند متغیره به کار می رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم  یا زیاد شدن یکی، دیگری هم کم یا زیاد گردد به گونه ای که بتوان ارتباط آنها را به صورت یک معادله بیان نمود، می گوییم بین این دو متغیرهمبستگی هست.

[1]. Population  and Sample

[2] . Correlation

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد