مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

نکات عمده در سیاست تقسیم سود

تئوری ها و توجیحات زیادی برای تبیین این که چرا شرکت ها پرداخت سود سهام را دنبال می کنند و چرا سود تقسیمی برای سرمایه گذاران مهم می باشد، ارائه شده اند. این تئوری ها و تفاسیر روی موضوعات زیر تمرکز می کنند:

 

2-1-8-1عدم تقارن اطلاعاتی

محیط دارای عدم تقارن اطلاعاتی هنگامی به وجود می یابد که شخصی دارای دانش بیشتری در مورد ریسک، معاملات و یا یک قرارداد نسبت به شخص یا اشخاص دیگر باشد. فرضیه های اطلاعات نامتقارن اظهار می دارد، مدیران اطلاعات محرمانه ای درمورد آینده شرکت دارند و در جهت پیام رسانی این اطلاعات محرمانه سود نقدی توزیع می کنند. این پیام رسانی در صورتی که شرکت هایی با چشم انداز آتی ضعیف نتوانند اعلان سود نقدی شرکت های قوی را تقلید کنند باور کردنی خواهد بود. مدیران از طریق اعلان سود نقدی در هر دوره به سهامداران اطمینان می دهند که در آینده قابل پیش بینی به این پرداختها ادامه می دهند، مگر شرایط از کنترل آنها خارج گردد و شرکت با معضلات مالی مواجه گردد، یا مدیریت جدید این سیاست را تغییر دهد. بر این اساس می توان گفت پرداخت سود نقدی دارای منطق اقتصادی می باشد و فرضیاتی درمورد اثرات اعلان سود نقدی ایجاد می کند که به صورت تجربی نظاره شده اند. (Frankfurter and Bob 2000)

زمانی که اطلاعات نامتقارن می باشد، گروهی نسبتا آگاه هستند (مانند مدیران) و گروهی (مانند سهامداران فعی و بالقوه) تقریباَ از وضعیت مالی شرکت بی اطلاع هستند. سرمایه گذاران ممکن می باشد در روبرو شدن با مدیرانی که انتظار می رود اطلاعات بیشتری نسبت به آنها داشته باشند و از این اطلاعات بهره گیری برتری بکنند، برای حفظ منافع شان قیمت بالاتری در جهت بهره گیری از منابع مالی شان درخواست نمایند.

بسیاری از مطالعات با کار واتس شروع شدنداو گفت که مدیران ممکن می باشد از سود تقسیمی برای انتقال اطلاعات به بازار و سهامداران بهره گیری کنند. پس پرداخت سود تقسیمی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد.Watts 1973))

 

2-1-8-2 معضلات نمایندگی

جنسن این مسأله را نشان داد و ذکر نمود که مدیران برای هدایت مجدد پول شرکت از پروژه های دارای NPV مثبت به پروژه هایی که منافع مدیریتی دارند، انگیزه دارند. بعضی مثال ها از این نوع سوء بهره گیری از وجوه شامل موارد زیر می باشد:

درآمد و عایدی اضافه بر حقوق، ایجاد امپراطوری (خرید شرکت های دیگر با هدف مدیریت یک شرکت بزرگ) و حقوق و دستمزد بسیار زیاد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
  • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد