مدیریت دانش واژه ای علمی می باشد که ارائه یک تعریف استاندارد از آن مشکل می باشد. اما تعاریفی که نظریه پردازان از مدیریت دانش ارائه می نمایند ما رادر شناخت هر چه بیشتر آن یاری می رساند.

کارلس آمسترانگ[1]: مدیریت دانش فعالیتی سازمانی می باشد که هدف از آن به وجود آوردن محیطی اجتماعی و فنی می باشد که بتوان در آن محیط دانش تولید کرده و آن را با دیگران تقسیم نمود.

لاریی پروساک[2]:  مدیریت دانش تلاشی  برای عیان کردن دارایی پنهان در ذهن اعضا و تبدیل این دارایی پنهان به یک دارایی سازمانی تا همه کارکنان سازمان به این دارایی دسترسی داشته باشند.

هربرت سنت آنگو[3]: مدیریت دانش یعنی ایجاد نوعی ارزش از دارایی های پنهان سازمان، ما زمانی به این هدف دست می یابیم که برای افراد ارزش قایل شویم و تواناییهای آنها را برای تولید و جمع آوری و مبادله دانش افزایش دهیم.

توماس دوپورت[4]: مدیریت دانش عملیات کشف، سازماندهی، اختصار کردن و ارائه اطلاعات می باشد به شکلی که معلومات کارکنان را بهبود بخشد.

بطور کلی می توان مدیریت دانش را فرآیند ایجاد، تایید، ارائه، توزیع و کاربرد دانش تعریف نمود.(نعمتی، 1383)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مالهوترا[5] تعریف خود از مدیریت دانش را اینگونه ارائه می دهد: مدیریت دانش، فرایندی می باشد که بواسطه آن سازمانها در زمینه یادگیری(درونی کردن دانش)، کدگذاری دانش(بیرونی کردن دانش) و توزیع و انتقال دانش، مهارتهایی را کسب می کنند.

استیوهالس[6] مفهوم مدیریت دانش را در ارتباط با مفاهیم داده، اطلاعات و دانش مطرح می سازد. وی معتقد می باشد که مشکل اصلی در زمینه مدیریت دانش این می باشد که سازمانها نمی دانند که چگونه داده ها را به اطلاعات و اطلاعات را به دانش تبدیل کنند لذا بسیاری از سازمانها در حد مدیریت داده و مدیریت اطلاعات باقی مانده اند. هالس، مدیریت دانش را فرایندی می داند که سازمانها بواسطه آن توانایی تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش را پیدا کرده و همچنین قادر خواهند بود دانش کسب شده را به گونه ای موثر در تصمیم های خود به کار گیرند.(ابطحی،صلواتی،1385)

مدیریت دانش در رویارویی با تغییرات ناپایدار محیطی امروزه دنیای کسب و کار، تطبیق، راز بقا و شایستگی های مورد نیاز را برای سازمان ها فراهم می آورد. خصوصا این امر فرآیندهای سازمانی را که به دنبال ایجاد سینرژی(هم افزایی) از ترکیب ظرفیت های اطلاعاتی مبتنی بر فن آوری و قابلیت های نوآوری و خلاقیت کارکنان هستند را در خود جای داده می باشد. در حقیقت این

9 Charles Armstrong

10Larry Prusak

11Herbert Saintongo

[4] Thomas H.Daveport

[5] Malhotra

[6] Hales

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد