عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

قضیه رادیکال

همانطور که قبلاً گفته گردید از نظر مالیاتی، سودهای سرمایه­ای بلند­مدت مطلوبتر از تقسیم سود تلقی می­شوند. نظریه رادیکال بر اساس این مهم شکل گرفته می باشد. به جهت اینکه این نظریه بر اساس رفتار مالیاتی در کشورهای پیشرفته خصوصاً آمریکا پاگرفته می باشد؛ لذا ما در اینجا آن را با در نظر داشتن خاستگاهش مطالعه می­کنیم.

در بیشتر کشورها معافیت مالیاتی سودهای سرمایه­ای بیشتر از معافیت مالیاتی سود تقسیمی می باشد لذا با این شرایط انتظار می­رود که سرمایه­گذاران سهامی را که افزایش سرمایه بیشتری را فراهم می­آورد و یا سود کمتری را تقسیم می­کند، ترجیح دهند. بر اساس همین استدلال، برنان[1] و بسیاری از طرفداران نظریه رادیکال (یا نظریه مطلوبیت نسبت پرداخت سود سهام پایین) عقیده دارند که خط­مشی نسبت سود پرداختی پایین باعث افزایش ثروت سهامداران می­گردد.

در ایران این قضیه بر عکس می­باشد، یعنی از زمان تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار تهران تا به حال زیرا همواره سیاستهای مالیاتی مشوق توزیع نقدی بوده و می­باشد، عکس این قضایا صادق می باشد.

مطابق با بند (ت) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345، نرخ مالیات تقسیم سود 10% کمتر از نرخ مالیات سودهای سرمایه­ای بود. با این وصف به نظر می­رسد که با اتکا بر نظریه رادیکال برای سهامداران ایرانی برتر بودن سود نقدی بیش از سود سرمایه­ای می باشد و به بیانی دیگر سهامی که تقسیم سود بیشتری برای آنان به همراه آورد، مطلوبتر می باشد.(پوریا نسب و تالانه 1373)

2-1-7-6 توسعه های تئوریک اخیر

همانگونه که اظهار گردید، تحت شرایط بازار سرمایۀ کامل، Modigliani and Miller (1961) استدلال کردند که ارزش شرکت مستقل از سیاست سود تقسیمی آن می باشد. متأسفانه بازار ها کامل نیستند و مطالعات قبلی فرض می کنند که ارزش شرکت همانگونه که در مدل DDM اظهار شده می باشد تحت تأثیر سیاست سود تقسیمی آن قرار دارد. برای مثال Benartzi, Michaely, and Thaler (1997), نشان دادند که قیمت سهام شرکت همگام با تغییرات درسیاست سود تقسیمی آن تغییر می کند. با این تفاصیل عوامل اثرگذار روی این روابط موضوعی چالش برانگیز می باشد. قضایایی که سیاست تقسیم سود را تبیین می دهند، شامل فرضیاتی به قرار زیر هستند:

سیاست سود تقسیمی به عنوان سیگنالی از رشد عواید شرکت اقدام می کند

سرمایه گذاران احساس می کنند که پول نقد بر اضافه ارزش سرمایه تحقق نیافته(اما پیش بینی شده) مقدم می باشد.

5- Bernan

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
  • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد