مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

عملکرد برند در سطح کار کنان:

ارزش های مشترک مشارکت کار کنان را افزایش داده و از این راه تعهد بالاتری به برند شرکت خلق و در نهایت عملکرد سازمان را بهبود می بخشد.آنها اضافه می کنند که مدیران بایستی تصمیم بگیرند کدام ارزش های اساسی حفظ و کدام یک نیازمند تغییر و جایگزینی در جهت بهبود عملکرد برند می باشد.

(Harris,Dechernatory,2011).

2-1-8)حس تعلق کارکنان به برند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حس تعلق سازمانی حالتی می باشد که فرد خود را با سازمان یکی بداند و موفقیت ها و شکست های سازمانی را به عنوان موفقیت وشکست های خود بداند.

در تحقیقات رفتار سازمانی,حس تعلق سازمانی گونه خاصی از حس تعلق اجتماعی می باشد

(Gautam et.al,2004)فردی که به سازمان حس تعلق پیدا می کند,خود را در ارتباط با آن سازمان خاص تعریف می کند(Bhattachcharya et.al,1995).

پاچن[1] به عنوان اولین کسی که در سال 1970مفهوم حس تعلق سازمانی را پیدا نمود در مفهوم سازی خود برای ذکر مشخصات حس تعلق سازمانی بر سه جنبه تمرکز دارد:تشابه,عضویت و وفاداری.

چنی[2] در سال 1983بر اساس کار پاچن,حس تعلق سازمانی را به این شکل طبقه بندی نمود:حس وابستگی,تعلق و غرور ناشی از عضویت سازمان,وفاداری به سازمان و پشتیبانی از اهداف سازمانی,تشابه و همانندی درک شده بین کارکنان و سازمان از نظر ارزش ها به اهداف

مشترک(Gautam et.al,2004).پانجاسری و همکاران در تعریف حس تعلق به برند چنین گفته اند:حس تعلق کارمند به برند و تصور وابستگی زیاد به سرنوشت و موفقیت برند. (Punjaisri et.al,2009)

2-1-9)تعهد کارکنان به برند:

تعهد به سازمان نشان دهنده.اندازه درگیری و مداخله کار کنان با اهداف سازمان و علاقه آنها به ادامه کار در سازمان می باشد.تعهد سازمانی را می توان<<اندازه احساس تعلق فرد به سازمان و احساس مسئولیت وی نسبت به اهداف سازمان دانست>>همچنین تعهد به معنای تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش بر نظام اجتماعی تعریف می گردد(Ng,Feldman,2011).تعهد سازمانی در واقع انعکاسی از اندازه دلبستگی هیجانی فرد به سازمان و همانند سازی وی با اهداف آن می باشد .اجزای تعهد را می توان در سه مورد بیان نمود:

  1. Pachen
  2. Cheani

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-مطالعه و سنجش تأثیر هد فگذاری درایجاد انگیزه و تعهد کارکنان به برند بانک.

2-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به برند بانک.

3-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر عملکرد برند در سطح کارکنان در بانک ملت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

با فرمت ورد