مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

دیدگاه­های مختلف دربارۀ سیاست پرداخت سود سهام[1]

گفته گردید که جنبۀ مهم خط­مشی تقسیم سود، تعیین مبالغی از عایدات می باشد که بایستی یا میان سهامداران تسهیم گردد و یا به عنوان سود انباشته در مؤسسه باقی بماند. عایدات نگهداری شده، مهمترین منبع پول داخلی مؤسسه برای رشد و توسعۀ آن می باشد و از نظر سهامداران نیز نوعی منفعت سرمایۀ آنان به حساب می­آید. عایدات قابل تقسیم سالیانه، مصرف وجوه مؤسسه را تشکیل می­دهد. پس اگر چه هر دو هدف خط­مشی تسهیم سود (یعنی توزیع سود بین سهامداران و باقی ماندن آن در مؤسسه برای رشد و توسعه) مطلوب می باشد، اما این دو با هم متضاد هستند. درصد بالای تسهیم سود میان سهامداران به معنای کاهش عایدات نگهداری شده در مؤسسه و در نتیجه کاهش آهنگ رشد قیمت سهام مؤسسه می باشد. از آنجا که اتخاذ تصمیم در مورد تسهیم سود میان سهامداران و یا نگهداری آن در مؤسسه، بر ارزش سهام مؤسسه و در نتیجه هزینۀ سرمایۀ آن مؤثر می باشد، مدیران بایستی در انتخاب “نسبت پرداخت سود” دقت بسیاری به خرج دهند. در انتخاب خط­مشی تقسیم سود، هدف “حداکثر کردن ثروت سهامداران” می باشد. در این بخش مطالعات انجام شده دربارۀ ارتباط میان اتخاذ تصمیم در مورد تسهیم سود و ارزش شرکت ارائه شده می باشد. این تئوری­ها به دو گروه قابل تقسیم هستند:

  • تئوری­هایی که اتخاذ تصمیم در مورد عایدات قابل تسهیم را در ارزش سهام مؤسسه نامربوط می­دانند.
  • تئوری­هایی که اتخاذ تصمیم در مورد عایدات قابل تسهیم را یک متغیر جدی و مهم در جهت تأثیر بر ارزش سهام مؤسسه ارزیابی می­کنند.

به گونه اختصار در شکل زیر این مکاتب نشان داده شده­اند:

[1] تمام مطالب این بخش بر گرفته از پژوهش پوریا نسب و تالانه 1373 می­باشد

دیدگاه­های مختلف دربارۀ سیاست پرداخت سود سهام[1]

گفته گردید که جنبۀ مهم خط­مشی تقسیم سود، تعیین مبالغی از عایدات می باشد که بایستی یا میان سهامداران تسهیم گردد و یا به عنوان سود انباشته در مؤسسه باقی بماند. عایدات نگهداری شده، مهمترین منبع پول داخلی مؤسسه برای رشد و توسعۀ آن می باشد و از نظر سهامداران نیز نوعی منفعت سرمایۀ آنان به حساب می­آید. عایدات قابل تقسیم سالیانه، مصرف وجوه مؤسسه را تشکیل می­دهد. پس اگر چه هر دو هدف خط­مشی تسهیم سود (یعنی توزیع سود بین سهامداران و باقی ماندن آن در مؤسسه برای رشد و توسعه) مطلوب می باشد، اما این دو با هم متضاد هستند. درصد بالای تسهیم سود میان سهامداران به معنای کاهش عایدات نگهداری شده در مؤسسه و در نتیجه کاهش آهنگ رشد قیمت سهام مؤسسه می باشد. از آنجا که اتخاذ تصمیم در مورد تسهیم سود میان سهامداران و یا نگهداری آن در مؤسسه، بر ارزش سهام مؤسسه و در نتیجه هزینۀ سرمایۀ آن مؤثر می باشد، مدیران بایستی در انتخاب “نسبت پرداخت سود” دقت بسیاری به خرج دهند. در انتخاب خط­مشی تقسیم سود، هدف “حداکثر کردن ثروت سهامداران” می باشد. در این بخش مطالعات انجام شده دربارۀ ارتباط میان اتخاذ تصمیم در مورد تسهیم سود و ارزش شرکت ارائه شده می باشد. این تئوری­ها به دو گروه قابل تقسیم هستند:

  • تئوری­هایی که اتخاذ تصمیم در مورد عایدات قابل تسهیم را در ارزش سهام مؤسسه نامربوط می­دانند.
  • تئوری­هایی که اتخاذ تصمیم در مورد عایدات قابل تسهیم را یک متغیر جدی و مهم در جهت تأثیر بر ارزش سهام مؤسسه ارزیابی می­کنند.

به گونه اختصار در شکل زیر این مکاتب نشان داده شده­اند:

[1] تمام مطالب این بخش بر گرفته از پژوهش پوریا نسب و تالانه 1373 می­باشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
  • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  با فرمت ورد