مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

چارچوب نظری پژوهش:

هر پژوهش به یک چارچوب نظری نیاز دارد.چارچوب نظری الگویی می باشد که فرد محقق بر اساس آن درمورد ی روابط وعواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند.به گونه کلی می توان گفت چارچوب نظری مبنایی می باشد که تمام پژوهش بر آن قرار داده می گردد (خاکی، 1387).

ایوانسیویچ و مک ماهون طی تحقیقات خود بر روی تکنسین های الکتریک پی بردند که شفافیت اهداف درک شده و باز خور هدف ارتباط معناداری با عملکرد دارد .(Ivancevich,Mcmahon,1977)لاک و لا تهام دریافتند که اهداف سخت و روشن نست به اهداف مبهم و آسان عملکرد بالایی را در پی دارند. .(Locke,Latham.2002)پانجاسری نیز دریافت که برند سازی داخلی توجه کارکنان را نسبت به حس تعلق به برند،تعهد به برند و وفاداری به برند تقویت می کند و باعث افزایش عملکرد کارکنان نسبت به برند خواهد گردید. .(Punjaisri,2007)عزیزی و همکاران برای مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند مدل مفهومی با 6 متغیر را معرفی نمودند و ارتباط بین متغیرها(شفافیت اهداف برند،سختی اهداف برند،برند سازی داخلی، تعهد کارکنان به برند،وفاداری به برند،عملکرد برند در سطح کارکنان) را مورد مطالعه قرار دادند(عزیزی و همکاران،1390).

زمانی که هدف مشخص باشد کارکنان برانگیخته شده، در آنها انگیزه ایجاد می گردد تا برای رسیدن به اهداف مشخص شده کوشش نمایند، همچنین اهداف سخت و دشوار نسبت به اهداف آسانتر باعث کوشش مضاعف از طرف کارکنان و عملکرد بالاتری می گردد .برندسازی داخلی نیز از راه ایجاد ارزش های مشترک میان اهداف برند و کارکنان باعث بهبود کیفیت عملکرد افراد خواهد گردید .اهداف روشن و مشخص ، اهداف دشوار که نیاز به تخصص دارند و برندسازی داخلی ، با تاثیر بر اندازه تعهد و یا وفاداری کارکنان نسبت به برند دربهبود عملکرد کارکنان تاثیرگذار خواهند بود .

آیا شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان بانک بر برند اثر مثبت دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-آیا شفافیت اهداف برند بر وفاداری کارکنان بانک بر برند اثر مثبت دارد؟

3-آیاسختی تحقق اهداف برند بانک بر تعهد کارکنان بانک به برند اثر مثبت دارد؟

4-آیا سختی تحقق اهداف برند بانک بر وفاداری کارکنان بانک به برند اثر مثبت دارد؟

5-آیابرند سازی داخلی بر تعهد کارکنان بانک به برند اثر مثبت دارد؟

6-آیا برند سازی داخلی بر وفاداری کارکنان بانک به برند اثر مثبت دارد؟

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-مطالعه و سنجش تأثیر هد فگذاری درایجاد انگیزه و تعهد کارکنان به برند بانک.

2-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به برند بانک.

3-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر عملکرد برند در سطح کارکنان در بانک ملت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

با فرمت ورد