• می همی و همکاران [1](2013)  در مقاله ای تحت عنوان ” تاثیر بهره گیری از بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک “به تأثیر بانکداری الکترونیک (مانند ماشین های خودپرداز، کارت های اعتباری، تلفنبانک، پایانه های فروش) در افزایش درآمد بانکها پرداخته شده می باشد. بر اساس فرمول کوکران اندازه نمونه 147 نفر بوده می باشد که از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده می باشد. داده های جمع آوری شده با بهره گیری از آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شده می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتباط قوی و مثبتی بین اجزای بانکداری الکترونیک و درآمد بانک هست. همچنین این پژوهش اظهار می کند که از میان اجزای بانکداری الکترونیک ATM با عدد 0.407 بیشترین تاثیر را بر درآمد بانک ها داشته می باشد و این در حالی می باشد که تلفنبانک با عدد 0.103کمترین تاثیر را داشته می باشد.
 • سی مون اویل[2] (2013) در مقاله ای تحت عنوان “بانکداری الکترونیک و عملکرد بانک: تجربه کشور نیجریه” به مطالعه تاثیر اجزای بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک های نیجریه پرداخته می باشد. داده های پانل این مطالعه شامل اظهارات سالانه حسابرسی مالی هشت بانکی می باشد که بانکداری الکترونیک را پذیرفته اند. تاثیر بانکداری الکترونیک بر بازده داراییها(ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) و حاشیه سود (NIM) ، طی سالهای 2000 تا 2010 مطالعه شده می باشد. نتیجه حاصل از تخمین به روش ترکیبی نشان می دهد که بانکداری الکترونیک پس از یک وقفه دو ساله تاثیر مثبتی بر ROA و NIM داشته می باشد، در حالیکه در سال اول تاثیر منفی داشته می باشد.
 • سناحیدر سامرا[3] و همکاران (2011) در مقاله ای تحت عنوان ” تاثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک : مطالعه موردی بانک های پاکستان”  عملکرد بانکها در شرایط سودآوری را تعریف کردند و سپس تاثیر سواد  مشتریان بر ارائه خدمات  الکترونیکی 12 بانک پاکستان  و  انگیزه اساسی بانکها برای پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک را مطالعه نموده می باشد. این مطالعه از طریق مصاحبه با مدیران بانک انجام شده می باشد و نتایج نشان می دهد که بانکداری الکترونیک سودآوری بانک ها را افزایش داده می باشد. همچنین  بی سوادی مشتریان به عنوان یک مانع عمده در ارائه محصولات و خدمات در نظر گرفته شده می باشد و انگیزه اصلی بانکها از پذیرش بانکداری الکترونیک، حفظ مشتریان و سودآوری می باشد.
 •  

  1. آو و همکاران[4] (2009) در پژوهشی تحت عنوان ” تأثیر کثرت دستگاههای خو د پرداز بر روی کارایی هزینه: مطالعه تجربی در تایوان” ، تأثیر دستگاههای خودپرداز بر کارایی بانک ها مطالعه کرده می باشد و نتایج این مطالعه حاکی از آن می باشد که به کارگیری دستگاههای خودپرداز هزینه را کاهش می دهد و بانکها توانسته اند از طریق کاهش هزینه به عملکرد بالاتری دست یابند. همچنین نتایج نشان می دهد به کارگیری دستگاههای خودپرداز باعث کاهش هزینه های عملیاتی از طریق حذف عملیات دستی شده می باشد.

   

  1. سینگ و مل هترا[5] (2009) در مقاله ای تحت عنوان “اثر بانکداری الکترونیک بر عملکرد و ریسک بانک” ضمن توصیف وضعیت بانکداری الکترونیک در هند، به تاثیر بانکداری الکترونیک  بر عملکرد و ریسک بانک ها تصریح می کند. از اینرو از اطلاعات 85 بانک در ژون 2007 بهره گیری شده می باشد نتایج نشان داد که  حدود 57 درصد از بانک های تجاری کشور هند، خدمات بانکداری الکترونیک را ارائه می دهند. تحلیل تک متغیر نشان داد که بانک اینترنتی از سایر بانکها بزرگتر می باشد و بهره وری بیشتری دارد اما ارتباط معنی داری بین سودآوری و ارائه خدمات الکترونیک وجود ندارد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که ارتباط منفی  و معنی داری بین ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و ریسک هست.

   

  Meihami and et al.[1]

  [2] Simon Oyewole

  [3] Sana Haider Sumra

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  [4]Ou, C. S. and et al.

  [5] Malhotra & Singh

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد