شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش پژوهش مورد بهره گیری در این پژوهش، از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.اطلاعات مرتبط با مفاهیم و تئوریهای پژوهش، از مطالعه­های کتابخانه­ای و مطالعات متون فارسی و انگلیسی موجود در این زمینه و گزارشات داخلی شرکت دریا گسترکیش تامین خواهد گردید. و برای گردآوری اطلاعات در روش میدانی از پرسشنامه ومصاحبه بهره گیری خواهد گردید که پس از توزیع بین مدیران و کارشناسان شرکت دریا گسترکیش فراهم خواهد گردید.

طبق مطالب قبلی متغیر وابسته این پژوهش اندازه استعداد شرکت دریاگسترکیش برای پیاده سازی مدیریت دانش و متغیرهای مستقل پژوهش نیز در پنج دسته کلی 1- تکنولوژی 2- طرفداری مدیران ارشد      3- منابع انسانی 4-فرهنگ سازمانی 5- ساختار سازمانی  قرار دارند و در قالب پرسشنامه تهیه شده به مطالعه جزئی هرکدام از آنها پرداخته خواهد گردید.  روش نمونه گیری نیز روش نمونه گیری تصادفی می باشد و برای آزمون فرضیه­ها از آزمون دوجمله ای و تی تست تک نمونه ای بهره گیری خواهد گردید.

ابزارهای گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه و مصاحبه می باشد که برای مطالعه اندازه استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریا گستر کیش مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت.

پس از تنظیم یک پرسشنامه معتبر و تعیین روایی آن، اطلاعات پرسشنامه­ای مورد نیاز  از جامعه آماری مورد مطالعه گردآوری شده و با بهره گیری از روشهای آماری مناسب همچون جداول فراوانی، نمودارها  و آزمونهای آماری مناسب ارتباط هرکدام از متغیرهای مستقل مورد مطالعه با متغیر وابسته تعیین خواهد گردید. برای پردازش اطلاعات کامپیوتری بدست آمده در این پژوهش از نرم­افزارهای آماری SPSS و EXCEL بهره گیری خواهد گردید و نتایج بصورت جدول و گراف با تحلیلهای مربوطه ارائه خواهد گردید.

1-9- ساختار پژوهش

همانطور که اظهار گردید این پژوهش به  مطالعه اندازه آمادگی و پذیرش مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریا گستر کیش خواهد پرداخت. در فصل اول به مطالعه مبانی و کلیات و اهداف و فرضیات مورد بهره گیری پژوهش پرداخته شده می باشد. در فصل دوم تحت عنوان ادبیات و پیشینه  پژوهش به مطالعه ادبیات و سوابق مرتبط با پژوهش پرداخته می گردد. فصل سوم به روش شناسی پژوهش می پردازد و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده توسط پرسشنامه پژوهش با بهره گیری از روشهای ذکر گردیده پرداخته ایم و در نهایت در فصل پنجم پژوهش اختصار ای از مهمترین نتایج پژوهش و نیز پیشنهادات ارائه می گردد و در انتها نیز لیست مراجع پژوهش آورده می گردد.

1-10- تعریف کلمات کلیدی

1-10-1-مدیریت دانش[1]: لری پروساک[2] مدیریت دانش را چنین تعریف می ‌کند:

مدیریت دانش تلاشی می باشد برای شناسایی دارایی های ذهنی که در ذهن افراد مدفون شده می باشد، سپس تبدیل آن به یک دارایی سازمانی که می تواند توسط گستره وسیعی از افراد مورد بهره گیری قرار گیرد، افرادی که سازمان به تصمیم گیری آنها وابسته می باشد. (اخگر، جهانیان،1389: 24).

[1] Knowledge management

[2] Larry Prusak

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد