قلمرو موضوعی: موضوع این پژوهش مطالعه موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران می باشد که کلیه تعاریف نظام بانکی و بانکداری بدون ربا را و روشها و سیاست های اجرایی بانکداری بدون ربا را شامل می گردد:

قلمرو زمانی: این پژوهش از آبان  سال  1390 تا پایان تیر ماه سال 1391 به طول انجامید.

قلمرو مکانی : با در نظر داشتن این که نمونه انتخابی از کارشناسان و صاحب نظران سیستم بانکداری در شهر تهران را شامل می گردد، در نتیجه از نظر مکانی به تهران محدود می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

1-7 جامعه آماری:

جامعه مجموعه ای از همه عناصری می باشد که مورد مطالعه قرار می دهیم و کوشش داریم در مورد آن نتیجه گیری نماییم که دراین پژوهش جامعه آماری از مدیران، خبرگان نظام بانکی و کارشناسان بانکداری اسلامی می باشد.

 

1-8 نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه

هدف اصلی پژوهش کشف اصولی می باشد که در همه موارد صادق باشد پس کوشش می گردد که نمونه ای از جامعه انتخاب گردد که تمام خصوصیات جامعه راداشته باشد تا بتواند نتایج حاصل از نمونه را به  کل جامعه بسط دهد. با در نظر داشتن گستردگی جامعه آماری وعدم دسترسی به همه افراد از نمونه گیری تصادفی بهره گیری شده می باشد بطوریکه که از مدیران، خبرگان و کارشناسان بانکی به گونه تصادفی اطلاعات جمع آوری  می گردد.

1-9ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات):

در این پژوهش از پرسشنامه که یکی از ابزارهای رایج پژوهش و روشی مستقیم برای کسب داده های پژوهش می باشد بهره گیری شده می باشد به این نحو که آغاز پرسشنامه ای با سوالهای باز_پاسخ در خصوص موانع و معضلات در تحقق آرمانهای بانکداری اسلامی به کارشناسان و صاحب نظران بانکی فرستاده می گردد تا پاسخ دهندگان بتوانند پاسخ را به اختیار خود اظهار کندسپس پرسشنامه ای با سوال های بسته_پاسخ با در نظر داشتن پاسخ های پرسشنامه ابتدایی تنظیم شده می باشد در بین صاحب نظران و کارشناسان توزیع می گردد.(صفرزاده 1385)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد