در این پژوهش از پرسشنامه که یکی از ابزارهای رایج پژوهش و روشی مستقیم برای کسب داده های پژوهش می باشد بهره گیری شده می باشد به این نحو که آغاز پرسشنامه ای با سوالهای باز_پاسخ در خصوص موانع و معضلات در تحقق آرمانهای بانکداری اسلامی به کارشناسان و صاحب نظران بانکی فرستاده می گردد تا پاسخ دهندگان بتوانند پاسخ را به اختیار خود اظهار کندسپس پرسشنامه ای با سوال های بسته_پاسخ با در نظر داشتن پاسخ های پرسشنامه ابتدایی تنظیم شده می باشد در بین صاحب نظران و کارشناسان توزیع می گردد.(صفرزاده 1385)

در ضمن در این پژوهش از روش کتابخانه ای در خصوص گردآوری اطلاعات لازم در خصوص مبانی تئوریک و مبانی تجربی از طریق کتاب ها، پایان نامه ها، اینترنت،  مقالات فارسی و لاتین بدست آمده از ژورنالهای مختلف و نیز اطلاعات چاپ گردیده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهره گیری شده می باشد.

 

1-10 روش تجزیه و تحلیل داده:

شیوه تجزیه و تحلیل دادها در این پژوهش به صورت کمی یا آماری می باشد با در نظر داشتن این که داده های این پژوهش ناپارامتریک هستند و آزمونهای این داده ها گاهی به عنوان آزمونهای مستقل از توزیع شناخته می شوند، تجزیه و تحلیل با بهره گیری از آمار استنباطی انجام می شود و از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی فرضیه ها و از آزمون t جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گیری شده می باشد.

 

1-11 محدودیتهای پژوهش

تشخیص محدودیتهای پژوهش بسیار مهم می باشد و در نظر داشتن این محدودیتها، محقق را در دفاع از یافته هایش مجهز تر می سازد. (صفرزاده 1385).

با در نظر داشتن این که این موضوع در بازارهای مالی ایران اهمیت خاصی دارد و با در نظر داشتن این که از زوایای زیادی می توان موانع موجود را مطالعه نمود در سالهای اخیر مطالب زیادی در پیرامون این مسئله در سطح داخلی و خارجی چاپ گردیده می باشد که حتی گاهی این مطالب به صورت ضد و نقیض می باشند که یافتن مطالب مفید و صحیح کار بسیار سختی بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

و در نهایت از محدودیتهای این پژوهش می توان به کمبود زمان و منابع مالی و همگاری نکردن بعضی از مدیران و سپرستان سطح بالا برای پژوهش با کیفیت تر تصریح نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه