مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

عملکرد برند و معیار سنجش آن:

عملکرد اغلب به نمونه یک متغییر وابسته در ادبیات بازاریابی مورد بهره گیری قرار می گیرد.عملکرد برند تصریح به این دارد که یک برند چقدر در بازار موفق می باشد و تمایل دارد که موفقیت های استراتژیک یک برند را اندازه بگیرد.بالدوف و دیگران عملکرد برندرا در دو بخش اقدام نمود بازار برند و عملکرد سود آوری برند مورد توجه قرار داده و اظهار می کنند که عملکرد سود آوری برند به عنوان شاخصی از سهم مالی یک برند نسبت به سود خرده فروشی می باشد و از طریق سود و حاشیه سود اندازه گیری می گردد در حالیکه عملکرد بازار برند بخش تقاضای بازار را در نظر می گیرد و با شاخص هایی همچون سطح فروش و سهم بازار مورد سنجش قرار می گیرد.

آکر برای سنجش عملکر برند شاخص های مربوط به اندازه گیری رفتار بازار را پیشنهاد می کند.وی سهم بازار,قیمت و پوشش توزیع را به عنوان شاخص های اندازه گیری عملکرد برند در نظر می گیرد,اظهار می کند که اندازه گیری عملکرد برند با بهره گیری از سهم بازار آن,اغلب انعکاس گسترده و دارای طرفداری از موفقیت برند با مشتریانش فراهم می ‌کند.وقتی برندی دارای مزیت نسبی در ذهن مصرف کنندگان می باشد سهم بازار آن بایستی افزایش یابد تا حداقل نزول نکند.همچنین وی اظهار می کند که سهم بازار یا اطلاعات مربوط به فروش بطور وسیعی تحت تاثیر پوشش توزیع قرار می گیرند.فروش به گونه وسیعی تحت تاثیر قرار می گیرد اگر برندی یک بازار اصلی را در دست داشته باشد یا از دست بدهد یا در یک ناحیه جغرافیایی دیگر توسعه یابد.

کلرو لهمان نیز کشش قیمتی,انعطاف پذیری قیمتی,سهم بازار,ساختار هزینه,سود آوری و گسترش موفقیت را شاخص های اصلی در اندازه گیری عملکرد برند به شمار می آورند.آنها اظهار می کنند که انعطاف پذیری قیمتی در واقع اندازه قیمت افزوده ای می باشد که مشتری برای یک محصول بخاطر برند آن را می پردازد و کشش قیمتی اندازه افزایش یا کاهش در تقاضای برند به خاطر رشد یا افول قیمت می باشد سهم بازار نیز شاخصی می باشد که به اندازه گیری موفقیت برنامه های بازار یابی در واحد های فروش برند می پردازد.ساختار هزینه یا توانایی کاهش هزینه های برنامه بازار یابی برای برند به خاطر توانایی ذهنی مشتری می باشد.

به بیانی دیگر به دلیل ایده ها و دانش قبلی و مطلوب مصرف کننده نسبت به برند,هر کدام از جنبه های برنامه بازاریابی احتمالا برای همان سطح هزینه بسیار کار آمد می باشد.همچنین سود آوری و گسترش جایگاه یکی دیگر از شاخص های اندازه گیری عملکرد از دید کلر و لهمان به حساب می آید که به موفقیت برند در پشتیبانی خطوط و رده تعمیم ها و روانه کردن محصولات جدید در رده های مرتبط تصریح می کند.این شاخص نشان دهنده توانایی بالقوه برند در توسعه و قابلیت افزایش جریان در آمدی آن می باشد.

چادهوری و هولبروک[1] در سنجش عملکرد بازار برند شاخه های قیمت نسبی به سهم بازار را به عنوان خروجی های عملکرد مرکز توجه قرار دادند.آنها قیمت نسبس را به صورت قیمت یک برند نسبت به قیمت رقبای رهبر تعریف نمودند همچنین سهم بازار برند را به صورت فروش برند به عنوان درصدی از فروش همه برند ها در رده محصول اظهار نمودند (اسمعیلی مقدم,1390).

2-1-7)عملکرد برند در سطح کار کنان:

ارزش های مشترک مشارکت کار کنان را افزایش داده

  1. Chaudhry & Holbrook

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-مطالعه و سنجش تأثیر هد فگذاری درایجاد انگیزه و تعهد کارکنان به برند بانک.

2-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به برند بانک.

3-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر عملکرد برند در سطح کارکنان در بانک ملت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

با فرمت ورد