عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

نظریۀ سنتی

برطبق نظریه سنتی، که گراهام و داد[1] آن را مطرح کرده­اند بازار سهام برای سود تقسیمی در مقایسه با سود انباشته وزن بیشتری قائل می باشد. آنان چنین اظهار کرده­اند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

“… بازار سهام قویاً تقسیم سود بیشتر را در مقایسه با تقسیم سود کمتر برتر می­داند، …”

آنان نظریه خود را به لحاظ کمی در مدل ارزشگذاری زیر اختصار کرده­اند:

P = m (D + E/3)                                                                       (2-1)

P = قیمت بازار سهام

D = سود تقسیمی هر سهم

E = سود هر سهم

m = یک ضریب محاسباتی

بر طبق این مدل، برای ارزشگذاری سهام، وزن سود تقسیمی، چهار برابر وزن سود انباشتۀ هر سهم می باشد.

در معادلۀ فوق وزن­هایی که به سود تقسیمی و سود انباشته تعلق گرفته بر قضاوت­های گراهام و داد مبتنی می باشد و ابداً از تحقیقات تجربی و عینی منتج نشده می باشد؛ صرف نظر از ذهنی بودن این وزنها، عمده­ترین ایراد قضیه سنتی این می باشد که خط­مشی پرداخت افراطی سود سهام بر قیمت سهام تأثیر مثبتی به جای می­گذارد.

 

 

 

2-1-7-2 مدل والتر

جیمز والتر مدلی را برای ارزشگذاری سهام پیشنهاد کرده می باشد که بر اساس آن خط­مشی تقسیم سود بر ارزش

[1]– GROHAM, DODD

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر می باشد؟
  • عوامل مؤثر بر ارتباط بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­گردد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 مطالعه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد