مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

پرسشهای پژوهش:

1-آیا شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان بانک بر برند اثر مثبت دارد؟

2-آیا شفافیت اهداف برند بر وفاداری کارکنان بانک بر برند اثر مثبت دارد؟

3-آیاسختی تحقق اهداف برند بانک بر تعهد کارکنان بانک به برند اثر مثبت دارد؟

4-آیا سختی تحقق اهداف برند بانک بر وفاداری کارکنان بانک به برند اثر مثبت دارد؟

5-آیابرند سازی داخلی بر تعهد کارکنان بانک به برند اثر مثبت دارد؟

6-آیا برند سازی داخلی بر وفاداری کارکنان بانک به برند اثر مثبت دارد؟

7-آیا تعهد کارکنان بانک به برند بانک و وفادارای آنان به برند بانک اثر مثبت دارد؟

8-آیاوفاداری کارکنان به برند بانک بر عملکرد آنان اثر مثبت دارد؟

1-8)فرضیه های پژوهش:

1– شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان بانک بر برند اثر مثبت دارد.

2– شفافیت اهداف برند بر وفاداری کارکنان بانک بر برند اثر مثبت دارد.

3-سختی تحقق اهداف برند بانک بر تعهد کارکنان بانک به برند اثر مثبت دارد.

4– سختی تحقق اهداف برند بانک بر وفاداری کارکنان بانک به برند اثر مثبت دارد.

5-برند سازی داخلی بر تعهد کارکنان بانک به برند اثر مثبت دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6– برند سازی داخلی بر وفاداری کارکنان بانک به برند اثر مثبت دارد.

7– تعهد کارکنان بانک به برند بانک و وفادارای آنان به برند بانک اثر مثبت دارد.

8-وفاداری کارکنان به برند بانک بر عملکرد آنان اثر مثبت دارد.

1-9-1)تعریف نظری متغیرهای پژوهش :

1-9-1-1) شفافیت اهداف برند

به میزانی گفته میشود که هر عضو گروه مسئله ای را مهم یا مرتبط  بر جلسات مدیریتی میداند و درک اینکه اظهار کننده یک مسئله میخواهد به چه چیزی برسد و او از گروه انتظار دارد بر چه چیزی تاکید کندو در واقع درجه ای از درک مقداری نسبت به اینکه هدف معین می باشد اتلاق می گردد (عزیزی و همکاران،1391).

1-9-1-2)سختی تحقق اهداف برند

یکی از ویژگی های هدف، سختی هدف می باشد،لاک و لاتهام[1] دریافتند که اهداف سخت و روشن نسبتا بر اهداف مبهم و آسان عملکرد بالایی را در پی دارند.در واقع به سطحی از تخصصی بودن یا سطح مورد نیاز عملکرد اتلاق می گردد. (عزیزی و همکاران ،1391).

1-9-1-3)برند سازی داخلی

همانطور که برند سازی خارجی از راه تبلیغات وپیمان قوی برند,فرایند تصمیم گیری مشتری را تسهیل می کند,شرکتها دریافته اند که ارتقای پیام برند از داخل نیز به همان اندازه ارزشمند می باشد.برند سازی به مقصود ارتقای برند در درون سازمان معینی همان کارکنان اظهار گردید.از آنجایی که برند سازی داخلی باعث ایجاد یک درک مشترک از برند در سراسر سازمان می گردد,کارکنان را قادر می سازد که در زمان مواجه با خدمت,پیمان برند را به جا بیاورند.در این صورت به گونه اختصار میتوان گفت که برند سازی داخلی سبب درک کارکنان از ارزش های برند شده و با ترکیب آن ها در ایجاد واقعیت برند بر توجه های کارکنان و شکل دهی رفتار های آنان برای یکپارچه شدن با برند,آثار مفیدی بر جا می گذارد.

اگر پیام برند به وسیله رفتار یکپارچه کارکنان پشتیبانی نشود,اعتبار خود را از دست می دهد.پیمان خارجی برند بایستی به گونه صحیحی با عملکرد واقعی در داخل سازمان یکپارچه گردد و کارکنان مهمترین به جا آورندگان عهدو پیمان برند در داخل سازمان باشند پیامی که به کارکنان یک سازمان می رسد نیز به اندازه پیامی که به مشتریان می رسد,مهم می باشد.

زمانی که کوشش های برند سازی داخلی انجام می گردد,احتمال زیادی دارد که کارکنان برند را درک کنند و در برند احساس مالکیت کنند و آثاری از برند را در مسولیت های سازمانی خود ایجاد کنند.

امروزه برند سازی داخلی به روشی مهم در استخدام کارکنان جدید تبدیل شده می باشد,همان گونه که هویت برند بایستی از بیرون ارتقا داده گردد,لازم می باشد از داخل سازمان نیز به کمک روش های پیشبردی  متنوع ارتقا داده گردد.شرکت ها همواره در تلاشند عملکرد خود را به سطح بالایی ببرند و در رده های بالا قرار گیرند.

 1.Lock & Latham

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-مطالعه و سنجش تأثیر هد فگذاری درایجاد انگیزه و تعهد کارکنان به برند بانک.

2-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر تعهد و وفاداری کارکنان نسبت به برند بانک.

3-مطالعه و سنجش عوامل موثر بر عملکرد برند در سطح کارکنان در بانک ملت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری

با فرمت ورد