شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خاطر نشان می گردد تعداد ابزارهای الکترونیکی جهت ارائه خدمات بانکداری طی سالهای مورد مطالعه همواره رشد داشته می باشد و این رشد می تواند به علت وجود عواملی باشد که در مدل لحاظ نشده مانند رشد جمعیت. این امر سبب شده می باشد که تمامی متغیرهای مستقل نامانا باشند، لذا جهت اجتناب از رگرسیون کاذب و حذف بعد زمان از طریقه متغیرها، از درصد رشد بهره گیری شده می باشد.

  • پایانه فروش POS

سیستم POS اقدام انتقال الکترونیکی وجوه را در نقطۀ فروش انجام می دهد. همانطور که از نمودار زیر نظاره میگردد اندازه رشد POS در سالهای مورد مطالعه دارای نوسانات زیادی بوده می باشد. بطوریکه تعداد دستگاه POS در فرورین سال 1386 برابر با 195 عدد بوده در حالیکه در پایان سال 1390 این تعداد به 1981 عدد رسیده می باشد.

در جدول زیر آماره توصیفی مربوط به متغیر POS ارائه شده می باشد ، نظاره میگردد میانگین آن در 5 سال مورد مطالعه برابر با 0.04 و انحراف معیار استاندارد برابر با 0.06 می باشد. همچنین با در نظر داشتن احتمال برآورد شده ی آماره Jarque-Bera، می توان گفت توزیع متغیر مزبور غیرنرمال می باشد.

بهره گیری از کارتهای بانکی یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیکی می باشد که موجبات تسهیل در ارائه وجوه نقد و سرعت انتقال وجوه و همین گونه دقت و کاهش حجم عملیات مربوط به ارائه پول را فراهم می آورد. بانک مسکن در ارائه کارت اعتباری به مشتریان خود رشد چشمگیری داشته می باشد به طوریکه تعداد مسکن کارد در فروردین 1386 برابر با 12338 عدد بوده می باشد و این تعداد در اسفند سال 1390 به 327287 عدد رسیده می باشد. در نمودار زیر درصد رشد مسکن کارت آمده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه