2-12-1) مطالعات داخلی

  1. مزروعی و همکاران (1391) در مقاله ای تحت عنوان ” تاثیر بانکداری الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک ملت شهر مشهد ” به شناسایی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک همانند بانکداری اینترنتی، بانکداری از طریق تلفن همراه، بانکداری از طریق تلفن، بانکداری از طریق دستگاه های فروش نقطه ای، بانکداری از طریق دستگاه های خودپرداز و پول الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک پرداخته اند. فرضیات پژوهش با اطلاعات بدست آمده از شعب درجه دو و سه بانک ملت شهر مشهد با بهره گیری از روش تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.یافته های پژوهش نشان می دهد هرچند بهره گیری ازخدمات بانکداری اینترنتی و دستگاه های خود پرداز با رشد حاشیه سود ارتباط معنادار مثبت دارد اما بهره گیری از خدمات موبایل بانک، تلفن بانک، دستگاه های پوز فروشگاهی و پول الکترونیک با رشد حاشیه سود ارتباط معناداری ندارد.

 

  1. اسد زاده و کیانی(1391) در مطالعه ای تحت عنوان ” تاثیر به کارگیری دستگاههای خودپرداز، پایانه فروش و شعب بر سودآوری بانکهای منتخب ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت جدید ” اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر سودآوری چند بانک مطالعه کرده می باشد. مدل با بهره گیری از داده های تابلویی سیزده بانک منتخب کشور (اقتصاد جدید، پارسیان، تجارت، رفاه کارگران، سامان، سپه، سرمایه، سینا، صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، ملت و بانک ملی) در قالب یک مدل اقتصادسنجی با اثرات ثابت طی دوره 1381 – 1388 برآورد گردید. نتایج به دست آمده بیانگر آن می باشد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت بر عملکرد بانکهای ایران داشته می باشد.
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. طاهر آبادی و همکاران (1390) در مقاله ای تحت عنوان ” مطالعه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد بانک ملت” اظهار کردند که افزایش سرعت و دقت کار و کاهش هزینه ها مانند مزایای عمده بهره گیری از این فناوری می باشد و انتظار می رود در نهایت بر عملکرد مالی بانک ها تاثیر مثبتی داشته می باشد. در این پژوهش اثرات توسعه بانکداری بر عملکرد مالی شعب بانک ملت استان کرمانشاه مطالعه شده می باشد. تعداد دستگاههای ATM و پایانه های فروش POS و تعداد تراکنش  های آنها به عنوان متغیر نمایانگر توسعه بانکداری الکترونیک بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تراکنش ماهانه دستگاههای ATM و POS با درآمدها و هزینه ها ارتباط مستقیم داشته اند.

ابولفضل حدادی (1390) در مطالعه ای تحت عنوان ” مطالعه تأثیر بانکداری الکترونیک در کارایی عملیات بانکی (مطالعه موردی بانک تجارت) ” ، تأثیر خدمات جدید بانکی در بهبود کارایی بانک ها با تاکید بر مولفه های مهم کارایی بانکی، همچون: افزایش رضایت مندی مشتریان، سرعت بخشیدن به عملیات بانکی، تنوع بخشیدن به عملیات بانکی، تسهیل عملیات بانکی، کاهش هزینه و نگرانی مشتریان، خوش نامی تجاری، افزایش اعتماد به نفس مشتریان و افزایش اعتماد و اعتبار مشتریان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.در این مطالعه با در نظر گرفتن جامعه مشتریان و با بهره گیری از روش

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه