کل توجه مدیریت دانش به این نکته می باشد که دانش موجود در سازمانها به کار برده گردد تا بتواند به سود دهی سازمان منجر گردد. متاسفانه مهم بودن و اهمیت بسیار دانش تضمین کننده اجرای آن در هر زمان در فعالیتهای سازمان نیست. در این امر بایستی مراحلی برای اندازه گیری دانش ضمنی و مهارتهای در دسترس، موجود باشد. ترکیب وظایف روزانه با وظایف در ارتباط با مدیریت دانش، طرفداری مدیران عالی و بهره گیری از دانش برای رقابت و افزایش کارایی موثر خواهد بود.

حفاظت از دانش:

مزیتهای رقابتی برای سازمان در هر زمان در دسترس نیست. دانش سازمانی که یکی از مزیتهای رقابتی سازمان می باشد بایستی به روز، حفاظت و نگهداری گردد. نگهداری اطلاعات، اسناد و تجارب، نیازمند مدیریت می باشد. کد گذاری علاوه بر اینکه در توسعه دانش و اشتراک گذاری دانش موثر می باشد یکی از راههای حفاظت از دانش به شمار می رود.(رمضانی،1383)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-10-الزامات پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها

تحقق اهداف مدیریت دانش در سازمان ها مستلزم  ایجاد ساز و کار لازم و زمینه سازی در سازمان می باشد. برای اجرای چنین برنامه فراگیری نیاز به زمینه سازی سازمانی می باشد. در بخش زیر به محورهای اصلی، جهت اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمانها می پردازیم.خاطر نشان می گردد که عوامل ذیل حاصل مطالعات و تجربیات بعضی سازمان هاست که در اجرای مدیریت دانایی موفق بوده اند.

1-ایجاد سازمان دانش مدار

در اختیار گرفتن داده ها و تبدیل آنها به سطوح بالاتری از اطلاعات و دانش فقط یک قسمت از فرایند مدیریت دانش به شمار می رود. شاید مهم ترین موضوع، به کارگیری اطلاعات و دانش در سازمان می باشد. بر خلاف سایر داراییهای مادی و کالبدی، دانش به تنهایی ارزشی ندارد، یا ارزش آن بسیار کم می باشد بلکه ارزش سرمایه دانش از طریق به کارگیری و بهره گیری دانش در پیشبرد اهداف سازمان حاصل می گردد. لازمه این امر، خلق یک سازمان دانش مدار می باشد. سازمان دانش مدار سازمانی می باشد که خلق دانش و فرایند سهیم شدن در آن درونی شده و به عنوان راه هدایت عملیات مورد قبول واقع شده می باشد.

2- ارتباطات صحیح

یادداشت، نوشتن و صدور بخشنامه به تنهایی برای اجرای مدیریت دانش کافی نیست، بلکه مدیر ارشد سازمان بایستی برای نشان دادن اهمیت دانش پیشاپیش بقیه حرکت کند و بین بخشهای صف و ستاد هماهنگی و ارتباط صحیح مستقر کند. از این رو یکی از الزامات اساسی در تحقق مدیرت دانش برخورداری از ارتباطات صحیح در سازمان می باشد تا بستر لازم برای توزیع دانش در سازمان فراهم گردد.

3- انگیزش برای یادگیری

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در اثربخشی مدیریت دانش در سازمان ها، وجود انگیزش برای یادگیری در کارکنان می باشد. پس، اگر تمایل و انگیزش برای یادگیری در کارکنان وجود نداشته باشد، ایجاد و خلق دانایی بسیار مشکل خواهد بود و کوشش های مدیریت دانش موفقیت آمیز نخواهد بود.

4- طرفداری مدیریت ارشد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد