مطالعه عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بهره گیری از بانکداری الکترونیک

روایی[1]:

مقصود از روایی آن می باشد که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده می باشد را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیریهای نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.

اعتبار انواع گوناگونی دارد مانند:

1- صوری (براساس قضاوت افراد آگاه و مطلع)

2- محتوایی (توان سنجش اندازه وجود اندازه صفت)

3- ملاکی (تاثیر یک ابزار در پیش بینی رفتار یک آزمودنی در یک جایگاه خاص)

4- سازه ای (سنجشگر اجزای متغیر به تناسب مهم هر قسمت در کل ساختار متغیر) (خاکی، 1388، ص 244)

روایی محتوا یک آزمون توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می گردد.در این راستا به مقصود روایی ابزار اندازه گیری پژوهش ،پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید راهنما و افراد مطلع در زمینه بازاریابی قرار گرفت و بعد از به کارگیری نظرات ایشان و انجام اصلاحات لازم در سوالات طرح شده متغیرهای مدل،پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

3-7 پایایی[2]:

مقصود آن می باشد که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشند. برای اندازه گیری از شاخصی به نام ضریب پایایی بهره گیری می کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند، ضریب پایای صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل می باشد (خاکی، 1388، ص 245).

برای محاسبه پایایی شیوه های مختلفی به کار می رود که شامل: اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی) روش موازی (همتا) روش دو نیمه آزمون و ضریب آلفای کرونباخ می گردد. در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه با تأکید بر همسانی درونی سوالات از روش

 

آلفای کرونباخ بهره گیری شده که به وسیله نرم افزار SPSS برای مجموعه سوالات مرتبط با هر متغیر محاسبه شده می باشد.

در هنگام محاسبه ضریب پایایی با بهره گیری از روش آلفای کرونباخ ،نخست یک نمونه اولیه مشتمل بر 30 نفر از مشتریان)دارندگان حساب) بانک به عنوان پیش آزمون قرار گرفت و سپس بوسیله داده های حاصل شده ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] . Validity

[2]. Reliability

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه اندازه ارتباط بین کیفیت خدمات در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین ارزش دریافت شده در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین اعتماد در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین عادت در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
  • مطالعه اندازه ارتباط بین شهرت در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در بهره گیری از بانکداری الکترونیک

با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه