• بین توسعه بانکداری الکترونیک و بازده دارایی ها بانک ارتباط معنی داری هست.

فرضیه های فرعی1:

  • بین تعداد پایانه های فروش((POS و بازده دارایی های بانک ارتباط معنی داری هست.
  • بین تعداد کارت های اعتباری و بازده دارایی های بانک ارتباط معنی داری هست.
  • بین تعداد تراکنش ماهانه و بازده دارایی های بانک ارتباط معنی داری هست.
  • بین تعداد پایانه شعب و بازده دارایی های بانک ارتباط معنی داری هست.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه اصلی2:

  • بین توسعه بانکداری الکترونیک و بازده حقوق صاحبان سهام  بانک ارتباط معنی داری هست

فرضیه های فرعی2:

  • بین تعداد پایانه های فروش((POS و بازده حقوق صاحبان سهام بانک ارتباط معنی داری هست.
  • بین تعداد کارت های اعتباری و بازده حقوق صاحبان سهام بانک ارتباط معنی داری هست.
  • بین تعداد تراکنش ماهانه و بازده حقوق صاحبان سهام  بانک ارتباط معنی داری هست.
  • بین تعداد پایانه شعب و بازده حقوق صاحبان سهام بانک ارتباط معنی داری هست.

1-6 قلمرو پژوهش :

1-6-1 قلمرو موضوعی :

قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه بانکداری قرار دارد و در زمینه آن ارتباط بین بانکداری الکترونیک و عملکرد مالی مورد مطالعه قرار می گیرد.

1-6-2 قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این پژوهش کلیه شعب بانک مسکن می باشد.

1-6-3 قلمرو زمانی :

اطلاعات ثانویه این پژوهش برای سالهای 1386 الی 1390 گردآوری شده می باشد.

1-7 اهداف پژوهش