اصلاح روش ارائه خدمات و بهره گیری از کارت هوشمند سوخت تا چه اندازه توانسته می باشد رضایت مشتریان را بدست آورد و یک روش مناسب برای ارائه و توزیع فرآورده ها فراهم نماید؟

 

1-6 اهداف پژوهش

1-6-1 هدف اصلی پژوهش:

هر پژوهش فعالیتی نظام مند می باشد که طی آن، یا دانش گسترش می یابد، یا وضعیتی توصیف و تبیین می گردد و یا در نهایت یک مساله و هدف خاص آغاز می گردد. لذا بر پایه ماهیت مسائل مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از پژوهش دنبال می کند، آنها را طبقه بندی می کنیم. این نوع طبقه بندی بر اندازه کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن به شرایط مشابه دیگر تاکیدمی کند (خاکی ،1379،91).

این پژوهش  به دنبال مطالعه اندازه تأثیر اصلاح و بهبود  شیوه ها و روش های ارائه خدمات بر رضایت مشتریان با محوریت کارت هوشمند سوخت ( شهر تبریز )می باشد که به عنوان یکی از بزرگترین رویدادها در توزیع محصول و خدمات در کشور بوده می باشد.و در نهایت با بهره گیری از نتایج بدست آمده اندازه رضایت مشتریان را  در بهره گیری از کارت هوشمند سوخت نشان خواهد داد

1-6- 2 اهداف فرعی پژوهش:

  • مطالعه و تحلیل اندازه تأثیر استقرار کارت هوشمند سوخت در افزایش اعتماد شهروندان به خدمات ارائه شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شهرستان تبریز.
  • مطالعه و تحلیل اندازه تأثیر استقرار کارت هوشمند سوخت در افزایش تعهد شهروندان به خدمات ارائه شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شهرستان تبریز.

1-6- 3 هدف کاربردی

این پژوهش با محوریت تغییر روش ارائه خدمت در راستای تقویت و بهبود فعالیتهای انجام شده قبلی در زمینه  کارت هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام می گیرد. و نتایج حاصل از پژوهش در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکتها و سازمانهای مرتبط با سوخت ازجمله سازمان صنایع و معادن و جهاد کشاورزی قابل بهره گیری خواهد بود.

 

1-7 فرضیه های پژوهش

  • بهره گیری از کارت هوشمند سوخت اندازه رضایت مشتریان را بالاتر از حد متوسط می نماید.
    • بهره گیری از کارت هوشمند سوخت اندازه اعتماد مشتریان را بالاتر از حد متوسط می نماید.
    • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

    • بهره گیری از کارت هوشمند سوخت اندازه تعهد مشتریان را بالاتر از حد متوسط می نماید.

 

1-8 تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات پژوهش :

1-8-1 رضایت مشتری

رضایتمندی واکنشی احساسی مشتری می باشد که از تعامل با سازمان عرضه کننده یا مصرف محصول حاصل می گردد. رضایت از درک متفاوت مابین انتظارات مشتری و عملکرد واقعی محصول یا سازمان حاصل می گردد(کاوسی1384،5).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد